Administrator

V nadaljevanju opisujemo postopke kljunih naprednih monosti, ki jih lahko izvaja 1KA administrator doloene instalacije, ki je lahko na streniku 1KA ali pa na lastnem streniku uporabnika.

 

I. Pregled aktivnosti na posamezni namestitvi 1KA

V zavihku 'Moje ankete' - 'Aktivnost' administrator lahko pregleduje naslednje podatke:

 • Dodatno filtriranje vnosov: testni, avtomatski testni, uvoeni, ustrezni (status 5, 6), neustrezni (status 3, 4), e-pota brez odgovora (status 0, 1, 2). Filtriranje se izvede ob kliku na gumb 'Filtriraj'.
 • Seznam skupnega tevila anket glede na tevilo ustreznih enot, poslanih vabil, strani, analiz, grafov in urejanj.
 • Grafe za tevilo novih anket, urejanj in odgovorov v zadnjem tednu, mesecu, letu ali od prvega dne namestitve 1KA.

 

II. Pregled uporabnikov in urejanje pravic

Pregled vseh uporabnikov in dodelitev pravic (npr. poiljanje emailov, lepi linki)

 • Gremo na 'Moje ankete' - 'Uporabniki', kliknemo na 'Vsi uporabniki' in v roleti nastavimo na 'Vsi'. Pozor: seznam se nalaga dlje asa! Uporabnike lahko iemo tudi s pomojo iskalnika. 
 • Ko v seznamu uporabnikov najdemo iskanega, kliknemo na ikono v obliki loveka.
 • Odpre se pojavno okno, kjer je naveden seznam anket tega uporabnika.
 • S klikom na posamezno anketo odpremo urejanje pravic uporabnika za to anketo, predvsem gledamo nastavitvi 'Lahko poilja e-maile' ter 'Lahko dodaja lepe linke'.

Dodajanje in urejanje dodeljenih uporabnikov

 • V zavihku 'Moje ankete' - 'Uporabniki' se privzeto prikae seznam dodeljenih uporabnikov.
 • S klikom na 'Dodaj uporabnika' na dnu strani lahko dodamo novega dodeljenega uporabnika, kar omogoi tudi dostop do njegovih anket.
 • e elimo obstojee dodeljene uporabnike urejati, kliknemo na ikono v obliki loveka ob imenu posameznega uporabnika. Poleg osnovnih informacij o uporabniku se nam prikae tudi seznam uporabnikovih anket, kjer lahko spreminjamo njegove pravice za posamezno anketo (npr. pasiven vs. aktiven dostop).

III. Restavriranje podatkov in pomo uporabnikom

Pregled anket, do katerih ima dostop center za pomo

Restavriranje izbrisanih podatkov in anket

IV. Napredne sistemske nastavitve in globalne nastavitve uporabnika

V zavihku 'Moje ankete' - 'Nastavitve' so poleg restavriranja podatkov in pomoi uporabnikom na voljo e dodatne sistemske nastavitve in globalne nastavitve uporabnika:

 • 'Sistemske nastavitve'
  • Sklop 'Nastavitve': Tu spreminjamo privzete nastavitve dostopa do urejanja anket, shranjevanja pikotkov, izvaanja podatkov in komentiranja v forumu.
  • Sklop 'Jezik': Doloimo lahko globalni jezik za urednike in respondente.
  • Sklop 'Urejanje oken s pomojo': S klikom na povezavo 'Zaetek' aktiviramo urejanje oken s pomojo (t.i. vpraajki). Ko naslednji na obiajen nain odpremo katero od taknih oken, jih lahko tudi urejamo (obiajno jih lahko zgolj beremo).
  • Sklop 'Spremenljivke': Tu lahko urejamo privzete vrednosti in labele negativnih vrednosti podatkov (od -1 do -99).
 • 'Ocenjevanje trajanja'
  • V tem zavihku lahko spreminjamo kriterije, ki so osnova za izraune predvidenega trajanja anket v diagnostiki.
  • Svetujemo previdnost. Vse spremembe je treba uskladiti z meta administratorji.
 • 'Priprava podatkov'
  • Tu lahko pregledamo dnevnik priprave podatkov, ki je potrebna za njihov prikaz v analizah.
  • Za vsako pripravo lahko vidimo, ali je prilo do kaknih napak. Poleg tega je na voljo kratko poroilo, ki ga v primeru napak lahko posredujemo tehnini slubi.
 • 'Lep URL'
  • V tem zavihku so zbrani vsi lepi URL naslovi, ki so trenutno v uporabi.
  • V URL povezavi, ki je vpeta v posamezno ime lepega URL, je vkljuena obiajna povezava, kjer lahko hitro razberemo tudi ID ankete.
 • 'Nastavitve uporabnika'
  • Tu lahko spremenimo globalne nastavitve uporabnika (t.j. nas), ki bodo veljale za vsako ustvarjeno anketo.
  • Nastavitev 'Zakleni anketo ob aktivaciji' je privzeto vkljuena, nastavitev 'Anketa je ob kreaciji aktivna' pa je privzeto izkljuena.

V. Napredne nastavitve posameznih anket

Monost vnosa tipa vpraanja - elektronski podpis

 • Pri urejanju vpraalnika lahko administratorji v anketo vkljuijo tudi tip vpraanja Elektronski podpis. Ve >>

Filtriranje seznama anket po jeziku za urednike

 • V zavihku 'Moje ankete' lahko v roleti 'Osnovni jezik' izberemo prikaz le anket v slovenini, angleini ali srbini (jezik za urednike).

Prikaz seznama le lastnih anket

 • V zavihku 'Moje ankete' s klikom na gumb 'Prikai samo moje ankete' seznam anket z enim klikom filtriramo po naem uporabnikem imenu.

Dostop do parapodatkov o strojni in programski opremi

 • V zavihku 'Status' - Parapodatki' lahko pregledujemo parapodatke glede na napravo respondenta (raunalnik, tablica, telefon, robot), status javascripta (vkljuen, izkljuen, nedefinirano), tip brskalnika in vrsto operacijskega sistema. Ve >>

Dostop do naprednih parapodatkov

 • Napredne parapodatke vklopimo v zavihku 'Urejanje' - 'Nastavitve' - 'Osnovni podatki' v vrstici 'Napredni parapodatki:'.
 • Na istem mestu snamemo urednike parapodatke ('Editor data') in parapodatke o respondentih ('Respondent data').
 • Prav lahko tu snamemo e seznam ifer anketnih vpraanj ('Survey questions') in seznam ifer spremenljivk ('Question items'). S tema seznamoma si lahko pomagamo pri identifikaciji strukture vpraalnika med pregledovanjem urednikih parapodatkov in parapodatkov o respondentih.

Hiter prenos ankete v osebno knjinico

Zaasno blokiranje ponovnega IP naslova respondentov

Email vabila in nastavitve email strenika

 

Povezovanje identifikatorjev s podatki


VI. Sporoila

V zavihku 'Moje ankete' - 'Sporoila' lahko administratorji poiljajo sporoila drugim uporabnikom. Administrator lahko tukaj pregleduje prejeta sporoila. Uporabniki, ki nimajo statusa administratorja, lahko sporoila le prejemajo. Obvestilo o neprebranem sporoilu se uporabniku prikae v zavihku 'Moje ankete' na vrhu strani. Ob kliku na opozorilo se odpre pojavno okno z vsemi neprebranimi sporoili. Ko uporabnik zapre pojavno okno, se sporoila avtomatsko oznaijo kot neprebrana. 
 

VII. Mape

V zavihku 'Moje ankete' lahko administratorji poleg kreiranja in brisanja map, mape tudi kopirajo. Pri tem se kopirajo vse ankete, ki se nahajajo v mapi, ki jo kopiramo (v ime kopirane mape so doda konnica '_copy')

<< Nazaj na nivoje uporabnikov