Pogosta vpraanja

Vpraanje Kolikno je maksimalno tevilo kategorij, ki jih je e smiselno prikazati s strukturnimi krogi?
Odgovor
Prikaz kategorij v obliki strukturnih krogov postane v primeru vejega tevila kategorij zelo hitro nepregleden. Pri omejitvah velja na eni strani upotevati, da loveko oko lahko razloi in si zapomni najve 12 kategorij, ki so prikazane hkrati. tevilo kategorij, ki jih je primerno uporabiti, pa je e bistveno manje. Tako npr. Excel priporoa najve 5-6 kategorij, Eagereyes priporoa 5-7 kategorij, Haikudeck pa navaja do 8 kategorij. Veina ostalih priporoil omenja 6 kategorij (Univerza Leicester, Knjinica Univerze Surrey, Statistini urad Kanade).  

Iz zgoraj navedenega torej izhaja, da je pri strukturnih krogih primerno prikazati do 5-7 kategorij.

Dodati pa velja, da se je potrebno strukturnim krogom (in kronim oblikam nasploh) - razen redkih izjem - naeloma izogibati. loveki kognitivni in vidni sistem je namre naeloma veliko bolji pri zaznavanju razlik med dolinami in viinami kot pri zaznavanju razlik v povrinah in kotih.

Posebej velja izpostaviti, da skoraj niso primerne tri-dimenzionalne predstavitve, kjer se npr. strukturnim krogom dodaja e debelina, saj so le nepotrebna ovira za posredovanje kljune informacije o razmerjih med kategorijami. Nemalokrat posredujejo uporabniku celo napano informacijo

Povezave:
Print

Pogosta vpraanja (110)