Prironiki

Naslov Uporaba pogojev
Vsebina

 

S pogoji oz. vejitvami (IF) doseemo, da na doloena vpraanja odgovarjajo le doloene osebe. Za vpraanje oziroma sklop vpraanj lahko postavite tudi ve pogojev, jih zdruujete in gnezdite.

 

 

1. Osnovni pogoji

 

Pogoje nastavite kar med urejanjem vpraalnika v zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik':

 

 • Kliknite na modro ikono IF, ki se nahaja v levem stranskem meniju s tipi vpraanj.

 

 • To ikono nato potegnete pred prvo vpraanje, za katerega elite, da ga vidijo samo doloeni anketiranci (oziroma za vpraanje, na podlagi katerega boste naredili selekcijo).

 

 • V roleti nato izberete spremenljivko, ki bo podlaga za selekcijo.

 

 • V naslednji roleti lahko spreminjate tudi nain izrauna pogoja: je enako (=), ni enako (<>), veje (>), veje ali enako (=>) manje (<) ter manje ali enako (<=).

 

 • Na desni izberete (kategorije) oz. vpiete (e gre za odprto vpraanje) e vrednost, za katero elite, da se bodo vpraanja v pogoju prikazala.

 

 • Na koncu prestavite 'ENDIF' za zadnje vpraanje, za katerega elite, da je vkljueno v pogoj oz. da nanj odgovarja le tisti del anketirancev, ki ustrezajo nastavljenemu pogoju.

 

Primer: e elite, da vse, ki pri prvem vpraanju (Q1) odgovorijo z NE, vre na konec ankete:

 

 • Zaetek pogoja ('IF') nastavite za prvim vpraanjem.

 

 • Konec pogoja ('ENDIF') doloite za zadnjim vpraanjem oziroma pred zakljukom.

 

 • Kot osnovno za selekcijo nastavite vpraanje Q1, vrednost pogoja pa v tem primeru na DA. Raunski operator pustite nastavljen na privzeto vrednost je enako (=).

Primer ankete z osnovnim pogojem >>
 

2. Nadaljevalni pogoji za prikaz drugega vpraanja
 
 • Nadaljevalni pogoj pri vpraanju s kategorijami intuitivno in avtomatino kreira pogoj na naslednje vpraanje.
 
 • S klikom na ikono IF-> poljubno kategorijo doloite kot pogoj za prikaz naslednjega oz. drugega vpraanja.


Primer: e elimo, da se ob izbiri prve kategorije, npr. odgovor DA, pri vpraanju Q1, prikae vpraanje Q2:

 • Zanite z urejanjem vpraanja Q1 in pri prvi trditvi ('DA') kliknite na ikono IF->.

   
 • Takoj za vpraanjem Q1 se vam odpre novo vpraanje, ki se bo prikazalo ob kliku na prvo kategorijo (odgovoru 'DA') pri Q1.

Primer ankete z nadaljevalnim pogojem >>

 

 

3. Notranji pogoji - pogoji pri podvpraanjih in monih odgovorih

 

Za pogoj ni nujno, da se nanaa na celotno vpraanje - omejite lahko tudi zgolj prikaz posameznih podvpraanj (tabele) ali monih odgovorov (kategorije). 1KA omogoa dve vrsti postavljanja notranjih pogojev, zato sta desno od kategorij tudi dve ikoni za dodajanje pogojev (IF).
 

 • S klikom na ikono IF* postavite pogoj na to kategorijo, torej doloite kdaj se ta kategorija prikae. Ko zaprete urejevalnik vpraanja, se pri odgovorih oz. kategorijah, za katere ste doloili pogoj, na desni strani izpie zvezdica.
   

Primer: e elimo, da se pri drugem vpraanju (Q2), kjer anketiranci ocenjujejo koristnost na lestvici od 1 do 5, prikaejo le tiste kategorije, ki so jih respondenti pri prvem vpraanju oznaili:

 

 • Zanete z urejanjem vpraanja Q2 in pri prvi trditvi desno kliknete na ikono IF*.

 

 • V oknu, ki se vam odpre, izberete kot podlago za selekcijo vpraanje Q1. Za vrednost pogoja pa izberete doloeno kategorijo, raunski operator pa pustite nastavljen na privzeto vrednost je enako (=).

Primer ankete z notranjimi pogoji >>

 

4. Pogoji na podlagi ve kriterijev

 

Pri posameznih splonih in notranjih pogojih lahko definirate ve kot 1 kriterij:

 

 • V urejanju pogoja najprej oblikujete prvi kriterij, tako da doloite spremenljivko in vrednost kot podlago za selekcijo, kot je to opisano v tokah 1 oz. 2.

 

 • Na dnu se vam nato prikae dodatna monost 'Dodaj naslednji pogoj z operatorjem: AND, OR'.
  • e elite, da je pogoj izpolnjen, e velja kateri koli od kriterijev (torej zadostuje, da je izpolnjen le en kriterij), kliknete na 'OR'.
  • e pa elite, da je pogoj izpolnjen le, e je zadoeno isto vsem kriterijem pogoja, tu kliknete na 'AND'.

 

 • Na levi ('Oklepaji') in na desni strani ('Zaklepaji') posamezne spremenljivke so ikone v obliki znakov '+' in '-', s katerimi lahko urejate oklepaje in tako zagotovite pravilen vrstni red raunskih operacij pri kompleksnih naborih kriterijev pogoja.

 

Primer: tretje vpraanje (Q3) elite prikazati le tistim, ki so pri prvem (Q1) ali drugem (Q2) vpraanju odgovorili z DA:

 

 • Zaetek pogoja ('IF') nastavite za drugim vpraanjem (Q2):

 

 • Konec pogoja ('ENDIF') doloite za vpraanjem Q3.

 

 • Kot osnovno za selekcijo nastavite vpraanje Q1, vrednost pogoja pa na DA. Raunski operator pustite nastavljen na privzeto vrednost je enako (=).

 

 • Nato na dnu v vrstici 'Dodaj naslednji pogoj z operatorjem' izberete 'OR'.

 

 • Definirate e drugi kriterij pogoja, in sicer za selekcijo izberete Q2, vrednost pogoja pa nastavite na DA. Tudi tu raunski operator pustite nastavljeno na privzeto vrednost je enako (=).

Primer ankete s pogoji na podlagi ve kriterijev >>

 

 

Povezave:

Uvajanje v 1KATipi vpraalnikov
Kaj omogoa 1KA?
Tipi vpraalnikovAnkete
Print

Prironiki (120)