Cenik tehninih storitev


Uporaba storitve spletnega anketiranja 1KA na spletnem streniku Centra za druboslovno informatiko, FDV, na domeni anketa.nijz.si, je brezplana, enako velja tudi za posredovanje datotek in navodil za namestitev aplikacije 1KA na lastnem streniku uporabnika (izven strenika 1KA). Vse ostale tehnine storitve z posameznega uporabnika, ki s strani 1KA zahtevajo dodatno delo, pa se obraunajo glede na porabljene ure.

Zahtevo po dodatnih tehninih storitvah lahko posredujete preko OBRAZCA ZA TEHNINO POMO >>, lahko pa tudi pokliete - pri tem upotevajte, da navedena telefonska tevilka ni namenjena svetovanju - na  030/702-788.

 

A. Standardizirane tehnine storitve:

 

A1. Vkljuitev naprednih opcij (za obiajne uporabnike):

 • Aktiviranje lepega linka (URL-ja) za doloeno anketo 10 €
 • Vkljuitev URL povezave doloene ankete v iskalnike 10 €
 • Restavriranje izbrisanega vpraalnika ali podatkov, e je uporabnik izbrisal po lastni napaki 10 €
 • Vzpostavitev statusa lana, ki ima lahko podrejene uporabnike (naronike) 10 €
 • Aktiviranje uporabe SMTP email sistema 1KA za doloeno anketo 20 €
 

A2. Virtualna domena (uporabnik s tem avtomatino dobi tudi status managerja):

 • Virtualna domena na streniku 1KA 100 € / leto; prvo leto vkljuuje tudi postavitev virtualne domene;
 • dodaten SSL protokol za virtualno domeno - 30 € / leto

 

A3. Lastna intalacija na streniku 1KA (uporabnik dobi status administratorja):
 

 • zaetna lastna intalacija za naronika na 1KA streniku 200 €
 • nadgradnja lastne intalacije na 1KA streniku 100 €
 • gostovanje lastne intalacije na streniku 1KA meseno 20 €

A4. Lastna intalacija na streniku uporabnika (uporabnik dobi status tehninega administratorja)

 • posredovanje navodil in datotek za samostojno intalacijo na lastnem streniku je brezplana (e namestitev izvede uporabnik sam)
 • vsaka zaeta ura pomoi se obrauna po tarifah pod toko B, obiajno se porabi cca dve uri.

 

A5. Standardne vzdrevalne pogodbe:

 • stalna tehnina podpora se nanaa na lastno intalacijo aplikacije 1KA za uporabnika in znaa 600 € / leto in vkljuuje:
  • Tehnina podpora na osnovi vzdrevalne pogodbe vsebuje stalno tehnino podporo, tako telefonsko (v delovnem asu 8h - 16h) kot po emailu (odzivni as 2 uri v delovnem asu).
  • Uvrstitev specifinih tehninih potreb uporabnika na vrh razvoja aplikacije 1KA.
  • Glede na naravo intalacije (strenik 1KA ali strenik uporabnika) e naslednje:
   • v primeru intalacije na streniku 1KA: arhiviranje na nivoju vsakega klika, monost podrobnega restavriranja iz varnostnih kopij, nameanje do tirih nadgradenj, strojna zmogljivost za izvajanje anket do 100.000 enot in strojna podpora tudi za najbolj zahtevne analize, odzivni as manj kot en delovni dan, takojnje intervencije v primeru tehninih teav.
   • v primeru intalacije na streniku uporabnika: razpololjivost celotnega tehninega osebja (sistemski inenir, 1KA programerji), intervencije in popravki v aplikaciji, nave dve nadgradnji in pomo pri vzpostavitvi, intervencije v primeru tehninih teav.


 

B. Urne postavke za storitve po naroilu:

 
 • Inenirska ura (pomo pri intalaciji preko emaila ali telefona, sistemska pomo, dodatno programiranje) na nai lokaciji znaa za vsak zaeto uro 40 € (v primeru lastnih namestitev tudi za vsako zaeto email korespodnenco in za vsako zaeto telefonsko ali osebno konzultacijo).
 • Svetovalna ura metodologa obiajno znaa od 20 € - 30 €, za posebej enostavna opravila, ki jih izvedejo tudenti, lahko tudi 10 €, za bolj zahtevna pa do 40 €, za najbolj seniornega svetovalca oziroma predavatelja pa 80 €, odvisno od zahtevnosti. Podroben cenik metodoloke pomoi je tukaj >>.

 

C. Poraba asa za nekaj tipinih storitev tehnine podpore:

C1. Intalacija na streniku uporabnika

 • Namestitev na uporabnikovem streniku je v osnovi brezplana, e jo izvede uporabnik sam na podlagi navodil, podobno kot lahko sam intalira tudi druge strenike aplikacije. Intalacijski paket in navodila za uporabo so namre jasna in nekateri uporabniki intalacijo opravijo sami, brez vsake dodatne pomoi 1KA. V primerih komplikacij, zahtevneje strenike zaite, varnostnih nastavitev, manje tehnine kompetence uporabnika, konfiguracije ali kakrnih koli drugih teav, kjer je potrebna pomo 1KA, pa se zanejo obraunavati inenirske ure (B), tako za pomo po emailu, telefonu ali na lokaciji. V primeru, da uporabnik potrebuje pomo pri intalaciji, je sicer obiajno - e ni vejih komplikacij (npr. inenirska ura na lokaciji uporabnika) - potrebno 2.5 inenirskih ur, kar zadoa za vsa morebitna vpraanja, pojasnila in intervencije. Veje komplikacije so sicer zelo redke.

C2. Restavriranje podatkov

 • Restavriranje podatkov iz varnostnih kopij, ki jih je po lastni krivdi izbrisal uporabnik sam, je za standardne primere (izbris ankete, izbris vpraalnika in izbris podatkov) v postavki A1 zgoraj. V zelo redkih ne-standardnih primerih, ko uporabnik izbrie posamezno vpraanje in s tem tudi podatke v bazi, pa se uporabnik neposredno dogovori s programerji o problemu in tevilu porabljenih ur. Obiajno gre za 1 - 2 inenirski uri, v zelo izjemnih in zapletenih primerih pa lahko tudi ve (1KA namre hrani prav vse spremembe, iz sekunde v sekundo, na doloeni anketi).

C3. Nadgradnja aplikacije

 • Nadgradnjo aplikacije na lastnem streniku bi moral znati opraviti uporabnik sam, saj so se vse tehnine posebnosti razjasnile e pri osnovni intalaciji. Za dodatna pojasnila s strani programerjev 1KA velja sicernje obraunavanje inenirskih ur (B). V primeru, da je bila potrebna pomo pri osnovni namestitvi, je seveda priakovati,da bo pomo pri nadgradnji bistveno manj obsena.

C4. Nadgradnja zunanje lupine CMS

 • Nadgradnja zunanje lupine CMS, kjer se nahajajo splone informacije in pomo (ne pa tudi sama aplikacija), zaenkrat zahteva nekaj inenirskih ur, lahko pa se v bodoe tudi bolj avtomatizira. Dodati velja, da splone informacije, ki so v tej CMS lupini, za izkuene uporabnike niti niso tako pomembne, da bi bila nujna zelo pogosta nadgradnja. Vsaka intalacija namre e vedno ohrani 'Pomo' povezave na 1ka.si.

C5. Prilagoditev zunanje lupine CMS

 • V primeru lastne namestitve na streniku 1KA je mogoe zunanjo lupino prilagoditi v sicernjem sistemu Sisplet CMS. Navedeno lahko naredi uporabnik sam (npr. zamenjava logotipa, vzpostavitev rubrik za Novice, Aktualno), sicer so navedene enostavne prilagoditve stvar 1 - 2 inenirskih ur.

 


Cenik velja od 4. 9. 2015.  Pridrujemo si pravico do spremembe brez obvestila. Vse cene so v EUR in brez DDV; e se izvedejo na fizini lokaciji uporabnika, se tarife zviajo za 50%.
 

 

Povezave: