Nove funkcionalnostiOrodje 1KA se kontinuirano razvija, zato se - okvirno na vsake dva meseca  - na namestitvi anketa.nijz.si izvede tudi nadgradnja. V tem okviru so vsaki sistematino predstavljene vse nove funkcionalnosti.

Po vsaki nadgradnji priporoamo osveitev z ukazom CTRL + F5 ali izbris datotek in slik iz predpomnilnika z ukazom CTRL + SHIFT + DELETE. Ve >>


 


Januar 2017 (version: 17.01.29)


Prenovljen vmesnik za kreiranje anket, form in glasovanj:

 • S prenovo vmesnika se je izboljal vizualni izgled in uporabnost, dodana je tudi nova funkcionalnost, in sicer sedaj se lahko arhivsko anketo, ki je bila predhodno shranjena na raunalnik, enostavno uvozi nazaj v 1KA. Ve >>


Nove vizualne predloge anket:

 • Preoblikovana je prednastavljena tema anket, za pretekle ankete bo e vedno prikazana stara prednastavljena tema oziroma oblika.
 • Poleg tem, ki jih lahko izberete za prikaz na PC-jih, lahko sedaj izberete tudi temo za prikaz ankete na mobilnih napravah. Na voljo je pet novih mobilnih tem oziroma barvnih kombinacij. Ve >>


Nove monosti dodajanja ikon pri slikovnem tipu vpraanja:

 • Pri uporabi slikovnega tipa vpraanja, ki je ena izmed postavitev tipa vpraanja 'Kategorije – en odgovor' so sedaj na voljo nove ikone. Poleg zvezd, smekov in palca, lahko sedaj izberete tudi srce, zastavico ali strika. Ve >>

 
Nova funkcionalnost pri izvedbi kalkulacije

 • Pri nastavitvah kalkulacije je dodana monost 'Neodgovor upotevaj kot vrednost 0'. V primeru, da respondent ne odgovori na vsa vpraanja, ki so vkljuena v kalkulacijo, se za to vpraanje upoteva vrednost 0. e ta monost ni izbrana, kalkulacija vrne vrednost -88, kar pomeni napako v kalkulaciji. Ve >>

 
Dodana funkcionalnost za identifikacijo in preusmeritev respondenta:

 • V zakljuku ankete lahko uporabnik nastavi, da respondenta, ko zakljui z anketo, preusmeri na doloeno spletno mesto. Pri tem se lahko v URL naslov vkljui tudi dodatne parametre: a) ID respondenta, b) Status respondenta, c) lahko pa se z uporabo funkcije 'data piping-a' vkljui tudi vrednost sistemske spremenljivke v anketi (npr.: https://anketa.nijz.si?q1=#Q1#). Ve >>

 
Dodatna monosti pri tipu vpraanja Lokacija:

 • Pri uporabi tipa vpraanja lokacija je mogoe fokus zemljevida nastaviti tudi z gumbom na zemljevidu 'Nastavi fokus'. Ve >>

 
Hitro dodajanje tipa vpraanja 'Drsnik':

 • Tip vpraanja 'Drsnik', ki je posebna oblika tipa vpraanja 'tevilo', je mogoe sedaj na preprost nain izbrati iz nabora vseh tipov vpraanj pri urejanju vpraalnika. Ve >>

 
Dodane nove funkcije APIja:

 • Aplikacija 1KA omogoa integracijo z ostalimi sistemi oziroma aplikacijami preko svojega vmesnika API (Application program interface). Pripravili smo nekaj funkcij branja in pisanja, z najnovejo funkcijo branja se dobi seznam vseh javnih povezav za doloeno anketo. Ve >> 


 


September 2016 (version: 16.09.17)


Novi tipi vpraanj:

 • Image Hotspot: omogoa postavitev vpraanja v obliki slike, respondent pa odgovarja tako, da oznai eno ali ve tok oz. obmoij na sliki. Ve >>
 • Fotografiraj: vpraanje omogoa respondentu izdelavo 'selfijev' in drugih fotografij, ki se v bazi zabeleijo kot odgovori (v obliki povezave do slike). Ve >>
 • Postavitev odgovorov v obliki traku: pri vpraanjih tipa tabela – klasina tabela in tabela diferencial lahko postavite odgovore v obliki traku (uporabno za vpraanja, kot je na primer Net Promoter Score). Ve >>

 
Nastavitev statinega uvoda: monost nastavitve statinega uvoda ali prikaza preverjanja s CAPTCHA testom, ki omogoa, da se izognemo lanim (raunalniko generiranim) klikom na anketo. Ve >>
 
Monost dodajanja pogojev glede na napravo respondenta: Pri vstavljanju pogojev lahko doloimo, da lahko na anketo odgovarjajo samo tisti, ki dostopajo do ankete preko doloene naprave (npr. raunalnik, telefon, tablica ali robot). Ve >>
 
Prenova sistema 1KA za poiljanje vabil: prenovljen vmesnik za poiljanje email vabil, hkrati je dodana monost poiljanja preko pote ali SMS-a, pri emer vmesnik podpira (dokumentira) poiljanje vabil preko omenjenih kanalov. Ve >>
 
Nadgrajen tip vpraanja povleci – spusti: postavitev povleci – spusti je zdaj na voljo tudi pri vpraanju tipa tabela – ve odgovorov, kjer je mono izbirati postavitev v obliki okvirjev ali katel. Ve >>
 
Monost privzetih vrednosti odgovorov pri vpraanju tipa kategorija – en odgovor: privzete vrednosti odgovorov (npr. strinjanje, veljavnost), ki so na voljo pri vpraanju tipa tabela – klasina tabela, lahko zdaj uporabite tudi pri vpraanju tipa kategorija – en odgovor. Ve >>


Julij 2016 (version: 16.07.8)Nov tip vpraanja - lokacija: nov tip vpraanja z dvema nainoma vnosa lokacije, ki omogoata prepoznavanje lokacije respondenta in oznaevanje razlinih lokacij na zemljevidu. Ve >>

Monost naprednega dodajanja slike kot odgovora: monost hitrega dodajanja slike, ki omogoa vstavljanje slike kot odgovora z enim klikom. Ve >>

Nov modul za izdelavo kvizov: nov modul, ki omogoa izdelavo razlinih kvizov in testov. Posebnost vklopa modula kviz je monost doloanja pravilnih in napanih odgovorov, pri emer se v zakljuku kviza oz. ankete izpiejo vsa vpraanja z oznaenimi pravilnimi in nepravilnimi odgovori. Ve >>

Monost izklopa spremljanja in shranjevanja parapodatkov: v nastavitvah lahko povsem izklopimo spremljanje in shranjevanje parapodatkov (brskalnik respondenta, JavaScript podpora respondenta, referal (preusmeritve) respondenta in datumi odgovarjanja na vpraanja). Ve >> 

Monost naknadnega urejanja ankete (kot respondenta): v zakljuku ankete lahko vkljuimo prikaz povezave za naknadno urejanje, ki respondentu omogoa, da lahko kasneje dostopa do ankete in ureja svoje odgovore. Ve >>
 


Maj 2016 (version: 16.05.17)


Nastavitve izvoza PDF/RTF datotek z odgovori: Iz orodja 1KA se lahko v formata PDF ali RTF izvozi celoten vpraalnik in izpis odgovorov respondentov. Ve >>


Nastavitev privzetih odgovorov: V zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik' lahko nastavite, da se respondentu ob prikazu vpraanja prikae e izbran odgovor, ki ga sicer lahko spremeni. Ve >>

 

Monost vpogleda v pretekle spremembe ankete: 1KA arhivira vse naknadne posege v podatke, kar omogoa nadzor nad spremembami in falsifikacijo podatkov. V zavihku 'Arhivi' lahko poleg e obstojeih arhivov vpraalnika, podatkov, vabil, analiz, ankete in testnih vnosov, spremljamo tudi spremembe vpraalnika, spremembe podatkov respondentov (arhiv sprememb podatkov respondenta se avtomatsko ustvari, ko v vpogledu v anketo respondenta spremenimo podatke) in uvoza (dodajanja) podatkov. Ve >>
 

Monost grafinega prikaza povpreij za tip vpraanj kategorija – en odgovor in tevilo: Pri vpraanjih tipa kategorija - en odgovor in tevilo lahko odslej v zavihku Analiza – Grafi izberemo tip grafa 'Povpreje'. To lahko izberemo v primeru, da gre pri vpraanju tipa kategorija – en odgovor za ordinalni tip spremenljivke in lahko raunamo povpreje. Ve >>

 

Dodatne monosti urejanja podatkov respondentov: Pri hitrem urejanju celotne ankete respondenta je na voljo monost kopiranja respondenta, pri emer se kopirajo vsi podatki (odgovori) respondenta, ne pa tudi parapodatki. Funkcionalnost je uporabna v primeru, ko sami vnaamo podatke respondentov in ima veliko tevilo respondentov vse ali ve odgovorov enakih. Ve >>

 

Monost izklopa avtomatskega pretevilevanja vpraanj: V nastavitvah je dodana monost izklopa avtomatskega pretevilevanja vpraanj, kar pomeni, da se imena vpraanj ohranijo ne glede na to, ali jih prestavljamo ali briemo. Ve >> 

 

Dodatni vpogled po straneh v zavihku 'Status': V zavihku STATUS lahko odslej filtriramo Potek po straneh glede na razline statuse in tako podrobneje analiziramo, kje respondenti zapuajo anketo. Ve >>

 

Izboljave monosti komentarjev: Poleg dodajanja komentarjev na vpraanje, lahko odslej uredniki vpraalnika dodajajo komentarje tudi na pogoje in bloke. Novost je tudi monost privzete nastavitve, da so ob kreiranju ankete vedno avtomatsko vkljueni komentarji. Ve >>

 

Nov tip vpraanja povleci in spusti (drag and drop): Pri vpraanjih tipa kategorija – en odgovor, kategorija – ve odgovorov in tabela je na voljo nova postavitev 'povleci in spusti', ki omogoa kreativneji prikaz vpraanj, pri emer lahko respondent s premikanjem odgovorov oznai izbran odgovor ali jih razvrsti v skupino in podobno. Funkcionalnost deluje tudi na mobilni verziji.  Ve >>
 

 


Januar 2016 (version: 16.01.08)Izvoz podatkov v SPSS z enim klikom: 1KA sedaj omogoa izvoz podatkov v SPSS z enim klikom. Ob kliku na gumb 'Izvozi v SPSS' se na va raunalnik shrani datoteka s podatki (.SAV), ki je e pripravljena za obdelavo. Ve >>

Doloanje kvot na podlagi posameznih spremenljivk: pri urejanju vpraalnika imamo med naprednimi monostmi pri dodajanju novega tipa vpraanja tudi kvote. S kvotami lahko doloimo, da se vpraanja v anketi prikaejo le doloenemu tevilu respondentov glede na poljubne kriterije, npr. spol, starost. Kvote lahko uporabimo tudi, e elimo, da se eden izmed odgovorov prikae le doloenemu tevilu respondentov (npr. e zbiramo prijave na razline delavnice, vsaka delavnica pa sprejme omejeno tevilo ljudi). Ve >>

Izdelava Max-Diff tabele (tabela, kjer respondent med ve odgovori izbira najbolj in najmanj pomembnega): primerno za razline marketinke raziskave, kjer elimo, da respondent med vejim tevilom odgovorov izbere najbolj in najmanj pomembnega. Z uporabo postavitve 'MaxDiff' pri vpraanju tipa tabela-en odgovor se tabela preoblikuje tako, da imamo na sredini tabele odgovore (npr. dejavnike, lastnosti), levo in desno pa skrajni kategoriji (npr. Najbolj pomembno in Najmanj pomembno). Ve >>  

Monost sledenja spremembam ankete v arhivu vpraalnika: v arhivu vpraalnika lahko spremljamo vse spremembe anketnega vpraalnika. Ve >>

Monost urejanja kalkulacij (npr. doloanje tevila decimalk izraunov): pri izraunu kalkulacij, kjer imamo pogosto opravka s tevili z ve decimalkami, je sedaj na voljo monost zaokroevanja izraunane kalkulacije, kar povea preglednost izpisanih rezultatov. Ve >>

Prenos vrednosti odgovora enega vpraanja tudi v besedilo odgovora drugega vpraanja: poleg prenosa vrednosti odgovora enega vpraanja v besedilo drugega vpraanja, lahko sedaj prenaamo vrednosti odgovorov tudi v besedilo odgovorov drugega vpraanja. Ve >>

Nadgrajeno dodajanje respondentov pri poiljanju email vabil: monost uvoza ve vrst vhodnih datotek, monost uporabe ve loil. Ve >>

Nova monost za managerje virtualnih domen: monost dodajanja obstojeih uporabnikov pod svoj pregled (vezano na domeno), monost omogoanja poiljanja email vabil (preko lastnega strenika) uporabnikom domene. Ve >>

 


Oktober 2015 (version: 15.10.15)


 

Veja nadgradnja naprednega modula za podporo telefonskemu anketiranju:

 • izpopolnjen vmesnik za pregled dodanih kontaktov;

 • dodan iskalnik za iskanje po kontaktih, e elimo npr. spremeniti telefonsko tevilko nekega doloenega kontakta (e posebej prirono v primeru velikega tevila kontaktov);

 • nov status klica 'D - preloen', ki ga lahko uporabimo, e neke tevilke v trenutku, ko nam je prikazana, ne elimo poklicati;

 • monost dodajanja dostopa do ankete anketarjem (imajo dostop le do vmesnika za klicanje, ne pa tudi do urejanja in vpogleda v podatke);

 • dodan sumarni pregled klicev po anketarjih (pod Preglej);

 • 'zaklep' tevilke v primeru ve anketarjev (ista tevilka se ne more prikazati dvema anketarjema hkrati)

Podrobnosti >>

Nove monosti pri uporabi blokov, npr. nakljuno razvranje vpraanj v bloku: pri nastavitvah bloka  imamo na voljo monost nakljunega razvranja vsebine bloka. Pri tem lahko doloimo, ali se respondentu nakljuno prikaejo vsa vpraanja ali le del. Na primer, e imamo kviz in v blok umestimo 100 vpraanj, lahko doloimo, da se vsakemu respondentu nakljuno prikae le 20 vpraanj iz bloka.  Ve >>


Nadgrajene monosti za uporabnike z administratorskim statusom (administratorje lastnih intalacij):

 • Monost kopiranja map z anketami: Ko elimo imeti ve izvodov oz. verzij istega vpraalnika vekrat, lahko kopiramo ve anket na enkrat le z enim klikom. Na primer, imamo serijo vpraalnikov za Organizacijo 1, elimo pa enake vpraalnike tudi za Organizacijo 2. S klikom na 'kopiraj mapo' se podvoji mapa in s tem tudi vsi pripadajoi vpraalniki, kjer nato uredimo le npr. ime mape, anket in ime organizacije, e je potrebno.

 • V zavihku 'Moje ankete' – 'Aktivnost' sedaj monost filtriranja tudi v posameznih podzavihkih (Tedenska, Mesena, Letna, Celotna). Filtrirati je mogoe posebej po statusih 5 (delno izpolnjena anketa) in 6 (konana anketa).  

Podrobnosti >>
 


Avgust/September 2015 (version: 15.09.15)
Nadgradnja naprednega modula za podporo telefonski anketi: dodana vrsta akajoih klicev, ki prikazuje seznam tevilk s katerimi smo dogovorjeni za ponoven klic in seznam klicev v vrsti, ki prikazuje seznam vseh tevilk, ki so v vrsti za klic. Dodana je monost doloanja vrstnega reda klicev: fiksno, nakljuno, A-Z, Z-A. V vmesniku za klic lahko sedaj poleg telefonske tevilke prikaemo tudi druge podatke, ki jih vnesemo, npr. ime in priimek klicanega, podjetje ipd., kar nam olaja klicanje, saj lahko takoj vidimo, kdo je naa kontaktna oseba. Ve >>

Nov slikovni tip vpraanja: pri vpraanju tipa kategorije – en odgovor je na voljo nov tip postavitve: slikovni tip, pri katerem lahko izbirate med tremi razlinimi grafikami: smeko, palec in zvezde. Primeren je za grafino predstavitev v raznih ocenjevalnih lestvicah, npr. priljubljenosti, zadovoljstva, uporabnosti ipd., kjer respondent na primer oceni zadovoljstvo s spletno stranjo, tako da oznai tevilo zvezdic. Ve >>

Monost spreminjanja velikosti gumbov samo za mobilne naprave: pri tipih vpraanj, ki vsebujejo radio ali checkbox gumbe, lahko na nivoju celotne ankete spremenimo velikost prikaza gumbov, posebej za mobilne telefone. Tako lahko prilagodimo samo velikost gumbov za anketo na mobilnem telefonu, medtem ko anketa izpolnjena preko raunalnika ostane nespremenjena. Ve >>

Monost izbire med nominalnim in ordinalnim tipom merske lestvice neposredno v orodni vrstici. V orodni vrstici vpraanja imamo razline monosti urejanja: kopiranje, vstavljanje pogojev, predogled in izbris vpraanja. Za vpraanja tipa kategorija – en odgovor, kategorija – ve odgovorov in tabela je na voljo dodatna monost izbire nominalnega ali ordinalnega tipa vpraanja neposredno v orodni vrstici. Ve >>

Nadgrajene monosti za uporabnike z administratorskim statusom (administratorje lastnih intalacij): dodano polje za iskanje po uporabnikih (uporabno za administratorje z velikim tevilom uporabnikov), monost poiljanja sporoil drugim uporabnikom, monost vstavljanja novega tipa vpraanja - elektronski podpis. Ve >>

Nov naslov za storitve obveanja respondentov in urednikov ankete (raziskave@1ka.si): spremenjen je privzeti naslov (info@1ka.si) za poiljanje elektronskih vabil iz sistema 1KA in obveanje (obveanje o izpolnjeni anketi, izteku ankete, spremembi aktivnosti in izbrisu ankete) v raziskave@1ka.si.

Ukinjen je elektronski naslov info@1ka.si. Za stik z uporabniki je sedaj na voljo naslov help@1ka.si.

Posodobljen cenik tehninih storitev in metodoloke pomoi

 


Junij/Julij 2015 (version: 15.07.15)


Nova funkcionalnost spreminjanja velikosti radio in checkbox gumbov: pri tipih vpraanj, ki vsebujejo radio ali checkbox gumbe, lahko na nivoju celotne ankete spremenimo velikost prikaza gumbov (od 25 25 px do najve 55 55 px), kar je zaradi specifinega naina uporabe e posebej priporoljivo za mobilne naprave. Ve >>

Dodatne monosti urejanja vpraanj z drsnikom: pri urejanju drsnika so sedaj na voljo nove monosti, med drugimi tudi monost uporabe vnaprej pripravljenih vmesnih opisnih label (npr. lestvice za veljavnost, strinjanje, venost itd.), monost izklopa drsne roice, monost izklopa tevila nad izbrano toko. Ve >>

Monost urejanja sporoila za respondente v primeru omejitve ankete (kvote): v primeru uporabe kvot, s imer lahko omejimo tevilo odgovorov, lahko sedaj prilagodimo sporoilo, ki se respondentom prikae, ko je kvota izpolnjena. Sporoilo lahko poljubno oblikujete v zavihku Standardne besede, prav tako pa je monost na voljo v samem zavihku Aktivnost/Trajanje, kjer vklopite omejitev oz. kvoto. Ve >>

Monosti ankete v primeru prikaza blokov v obliki zavihka: e v anketi uporabimo bloke v obliki zavihkov, se lahko pri izpolnjevanju vpraalnika respondenti premikajo kot obiajno (s klikom na gumb Naslednja stran) ali s klikom na posamezne zavihke (bloke), ki so na vrhu vpraalnika. Na podoben nain se lahko po anketi premikate pri urejanju vpraalnika. Ve >>    

Izpostavljena in nadgrajena monost uvoza podatkov: uvoz podatkov, ki zajema dodajanje in zdruevanje podatkov je izpostavljen kot samostojna monost v zavihku PODATKI. Funkcionalnost je nadgrajena in opisana po korakih, ki vas vodijo skozi  proces dodajanja/zdruevanja podatkov. Ve >>

 


April/Maj 2015 (version: 15.05.15)


Dodatne monosti prilagoditev spletnih anket na mobilne naprave: dodana sta avtomatska prilagoditev vpraanj z vstavljenim videom ter Mobilne nastavitve v zavihku 'Urejanje' – 'Nastavitve', kjer lahko izklopite monost prilagoditev na mobilne naprave (za primer testiranja ipd.).

Podrobnosti >>


Organiziranje anket v mape (direktorije): dodana je nova administrativna funkcionalnost, ki povea preglednost na anketami. Uporabniki lahko ustvarijo mape, kamor prenesejo ankete in jih uredijo glede na tematiko, as, namen ipd. Ve >>


Omejevanje tevila (ustreznih) odgovorov: dodana je funkcionalnost omejevanja t. odgovorov glede na ustrezne enote. Uporabniki lahko doloijo najveje tevilo odgovorov glede na ustrezne enote (delno ali v celoti izpolnjene ankete), anketa pa bo avtomatsko deaktivirana, ko bo doseeno najveje tevilo odgovorov. Ve >>


Dodatne monosti urejanja vpraanj:

 • Monost zaporednega filtriranja vpraanj: vpraanja v bloku lahko sedaj uredimo v niz medsebojno povezanih vpraanj, kjer je vsako naslednje vpraanje pogojno prikazano glede na odgovor na prejnje vpraanje, tako imenovani 'drill down'. Ve >>

 • Monost skrivanja radio in checkbox gumbov: ob besedilu oziroma sliki kategorije lahko skrijemo radio oziroma checkbox gumbe, kar je e posebej koristno za slikovna vpraanja na mobilnih anketah. Ve >>

 • Monost vnosa tevilskih odgovorov v obliki drsnika: pri tevilskih tipih vpraanj je monost nastavitve naina vnosa v obliki drsnika. Ve >>

 • Monost skrivanja (deaktiviranja) kategorij odgovorov v e aktivni anketi: v primeru vpraanj z ve kategorijami lahko posamezne kategorije skrijemo, da jih novi respondenti ne vidijo ve v anketi, pri tem pa zbranih podatkov ne izgubimo. Funkcionalnost je priporoljiva zlasti za prijave na dogodke, posamezne delavnice, kjer je npr. ena izmed delavnic e zapolnjena. Ve >>

 • Monost prikaza odgovorov v obliki izbirnega seznama: pri vpraanjih tipa kategorija en odgovor in kategorije ve odgovorov lahko odgovore prikaemo v obliki seznama, iz katerega lahko respondent izbere enega ali ve odgovorov. Ve >> 

 • Monost vstavljanja pogojev za prikaz kategorije in drugega vpraanja: pri urejanju vpraanja sta ob posameznih kategorijah ikoni za vnos pogojev za prikaz kategorije (IF*), kjer lahko doloimo v katerem primeru naj se prikae posamezna kategorija, in nadaljevalni pogoj (IF->), kjer lahko poljubno kategorijo doloimo kot pogoj za prikaz drugega vpraanja. Ve >>  
   


Februar/Marec 2015 (version: 15.03.15)


Nove funkcionalnosti

 • Monost izvoza tabele uporabnih respondentov v Excel. Ve >>

 • Dodane monosti prikaza odgovorov 'Ne vem', 'Neustrezno' in 'Zavrnil' ele po opozorilu. Ve >>

 • Prilagoditve za mobilno anketo: avtomatsko prilagajanje slik, prilagajanje vpraanj tipa tabela s pomojo postopnega reevanja, prilagoditev vpraanj tipa razvranje (iz 'premikanja' v 'otevilevanje') in tipa postavitev kategorij (iz 'horizontalne' v 'vertikalno'), predogled za mobilne telefone in tablice. Ve >>

Nadgradnja jezikovnih nastavitev

 • Omogoeno prilagajanje sporoila za obveanje respondentov o izpolnjeni anketi v primeru ve jezikov znotraj ankete. Ve >>

 • Dodana monost izbire naina prikaza jezika za respondente, ko ima anketa ve jezikov. Respondentom lahko ponudimo izbiro jezika v obliki radijskega gumba ali v obliki rolete (priporoljivo v primeru ve jezikov). Ve >>

Nove oblikovne monosti

 • Dodane so dodatne monosti za oblikovanje tem vpraalnika – razlini naini loevanja vpraanj (okvir, rta ali brez) Ve >>

 • Dodatna nastavitev pri tipu nagovor, kjer lahko z vkljuitvijo rte za nagovorom dodatno loimo nagovor od preostalih vpraanj. Ve >>

Nadgradnja obstojeih nastavitev

 • Nadgrajena je uporaba arhivov znotraj anket, dodani so arhivi ankete, kjer lahko prenesete arhivsko datoteko vpraalnika (in podatkov) na svoj raunalnik ter arhivi testnih vnosov, kjer si lahko ogledate tevilo testnih in avtomatsko generiranih podatkov v anketi. Ve >>

 • V zavihku 'Moje ankete' je dodan pregled aktivnosti anket, pri emer modra pika predstavlja aktivno anketo, siva pa neaktivno.

 


December 2014/Januar 2015 (version: 15.01.15)


Nove monosti nastavitev uporabnika:

 • Pregled vseh anket (direktorij): V nastavitvah uporabnikega vmesnika lahko uporabniki izbirajo med osnovnim privzetim in novim naprednejim uporabnikim vmesnikom, ki omogoa prilagoditev prikaza lastnosti (stolpcev) za ankete.

 • Hitro kreiranje anket (Enklik kreiranje): mogoe je vklopiti novo opcijo, ki omogoa kreiranje ankete z enim samim klikom.

 • Nastavitve za kreiranje nove ankete: uporabniki lahko vklopijo nove privzete nastavitve za prikaz/skritje uvoda, zakljuka in naslova ankete.
  Podrobnosti >>

Dodatne monosti pri urejanju uvoda in zakljuka:

 • Dodane so ikone (v obliki oesa) za prikaz ali skritje uvoda in zakljuka;

 • Dodane so nastavitve zakljuka, skok na zunanjo povezavo deluje za vse spletne strani, tudi za nezavarovane razliice. 
  Podrobnosti >>

Dodatne monosti pri poravnavanju tabel:

 • Dodana je monost poravnave celic oz. vrednosti odgovorov v tabelah. Pri vseh tipih tabel lahko uporabnik nastavi irino celice podvpraanj ter temu prilagaja poravnavo vrednosti oz. odgovorov. Ve >>

Dodane monosti pregleda v zavihku STATUS:

 • Monost pregleda neodgovorov spremenljivk: Uporabnik lahko v zavihku 'Status' preveri kvaliteto odgovorov, pogleda lahko stopnje neodgovorov po posameznih spremenljivkah. Ve >>

 • Monost pregleda uporabnosti respondentov: Uporabnik lahko pregleda koliko je uporabnih enot v njegovi bazi podatkov, uporabnost pa lahko tudi sam doloa, npr. samo enote s 100% uporabnostjo. Ve >>


Posodobljeno je oznaevanje testnih vnosov: avtomatsko generirani vnosi so sedaj loeni od navadnih testnih vnosov, mono pa je tudi izbrisati avtomatsko generirane vnose posebej. Ve >>

Dodan je iskalnik po podatkih: uporabnik lahko z vpisom kljunih besed ie po bazi podatkov. Ve >>

Uporabniki z lastno intalacijo imajo monost oblikovanja svojih lastnih tem: tukaj si lahko ogledate nekaj primerov oblikovanih tem za toko osveanja Safe.si (primer 1primer 2primer 3).

Poleg prenovljene naslovnice na slovenski in angleki strani je z  januarjem 1KA doivela e dve veliki izboljavi:

 • celovito prenovo (zamenjavo) urejevalnika besedila, ki vkljuuje tevilne funkcionalnosti kot so vstavljanje Youtube videa, slik, tabel. 

 • Slovar/Glossary, s katerim lahko dodate definicije nejasnim besedam v vpraalniku. Ve >>