Cenik metodolokih storitev

 

Metodoloke storitve za specifine potrebe uporabnikov segajo od pomoi pri razvoju vpraalnika, vnosa podatkov, statistinih analiz, podpore pri izvedbi anketiranja in svetovanja oziroma izobraevanja za uporabo 1KA, pa do pisanja poroil, nartovanja raziskav, najzahtevnejega metodolokega svetovanja ter celovite izvedbe anketne raziskave.

Vse navedeno ne sodi v osnovno storitev spletnega anketiranja 1KA, saj zahteva dodatno porabo asa s strani ekipe 1KA. Tovrstna pomo se obrauna na osnovi porabljenih ur, kjer se upotevajo neprofitne tarife. Obraunski interval so ure, pri emer se upotevajo ZAETE ure. Urne postavke se razlikujejo glede na zahtevnost metodolokega dela. 

Za dogovor o metodolokem svetovanju (naroilo, ocena trajanja in strokov) lahko kontaktirate preko OBRAZCA >> ali pokliete - pri tem upotevajte, da navedena telefonska tevilka nikakor ni namenjena brezplanemu svetovanju - na 030/702-788.

 

A. STANDARDIZIRANE URNE POSTAVKE  

           

A1. OSNOVNA POMO PRI IZVEDBI ANKETE:  15 € / uro

 •     Vnos podatkov (npr. iz pisemskih vpraalnikov)
 •     Priprava enostavnega vpraalnika (npr. prenos vpraanj iz MS Worda v 1KA
 •     Enostavno kodiranje kratkih odgovorov na osnovi izdelanih navodil
 •     Enostavni popravek vpraalnika (npr. vstavljanje pogojev, zank, slovarja …)
 •     Izvoz vpraalnika, podatkov, analiz, poroil v razline formate (npr. MS Word, SPSS, Excel)               
 

A2. OSNOVNA METODOLOKA POMO:  25 € / uro              

 •     Osnovno testiranje vpraalnika
 •     Prilagoditev enostavnega vpraalnika
 •     Izdelava analiz v 1KA (v obliki tabel ali grafov)
 •     Osnovne statistine interpretacije
 

A3. NAPREDNA METODOLOKA POMO:  30 € / uro

 •     Metodoloki pregled vpraalnika in svetovanje
 •     Razvoj enostavnega vpraalnika (glede na hipoteze ali podobne primere)
 •     Splona metodoloka pomo pri zahtevnejih anketah
 •     Pomo pri uporabi naprednih modulov
 •     Pomo pri poiljanje vabil (po poti ali e-mail sistemu)
 •     Postavitev zahtevnih vpraanj (socialna omreja, kalkulacije, kvote)
 •     Statistine analize v specializiranih orodjih (Excel, Stata, IBM-SPSS, R)
 •     Statistina interpretacije rezultatov                              
 

A4. NAPREDNA POMO PRI IZVEDBI PROJEKTOV:  40 € / uro

 •     Zasnova in vodenje zahtevnega kodiranja
 •     Celovit razvoj zahtevnega vpraalnika (glede na hipoteze in literaturo)
 •     Celovita pomo pri konceptualizaciji, analizi in vsebinski interpretaciji  
 

A5. SVETOVANJA PRI VEJIH PROJEKTIH:  80 € / uro

               

B. STANDARDIZIRANE DELAVNICE         

 •     Izvedba 3-urne delavnice za zaetnike (v skupini od 5 do 10 oseb):  100 € / osebo

 

C. STANDARDIZIRANE METODOLOKE STORITVE            

 •     Stalna metodoloka pomo (letna vzdrevalna pogodba):  600 € / leto

 

Brez vzdrevalne pogodbe nudi 1KA center za pomo uporabnikom omejeno asistenco (usmerjanje uporabnikov na obstojee vodie in odpravljanje morebitnih tehninih teav) izkljuno preko spletne forme, kjer je odzivni as en delovni dan. Za takojen odziv in stalno telefonsko pomo s podroja irega metodolokega svetovanja je potrebna vzdrevalna pogodba, ki vkljuuje naslednje (v primeru zahtevnejih projektov so mogoi e nadaljnji dogovor):

 

 • na voljo je stalna telefonska pomo v delovnem asu (8h - 16h),

 • na voljo je pomo po emailu, kjer je v delovnem asu odziv v 2 urah,

 • specifine potrebe uporabnika po novih funkcionalnostih 1KA se v primeru vzdrevalne pogodbe pomaknejo na vrh razvoja novih funkcionalnosti.

 

Cenik velja od 24. 2. 2016. Pridrujemo si pravico do spremembe brez obvestila. Vse cene so v EUR in brez DDV; e se izvedejo na fizini lokaciji uporabnika, se tarife zviajo za 50%.

 

Povezave: