Primeri vejih projektov


1KA je fleksibilno orodje, ki ga je mogoe enostavno nadgraditi za specifine potrebe doloenega projekta oziroma naronika. Izpostavljamo naslednje ilustracije oziroma primere:

 

  • Sistem za tudentsko evalvacijo pedagokega dela na Univerzi v Ljubljani. Na eni strani gre za kompleksno integracijo 1KA s statistinim paketom R, kjer se v realnem asu izvedejo kompleksne statistine analize in izpisi (npr. PDF izpis poroil za vse pedagoge), kot tudi z administrativnim sistemom visokoolske informatike lanic UL ter z dokumentacijskim sistemom UL. Po drugi strani gre tudi za obseen projekt, kjer se letno izvede ve sto tiso anket.
 
  • Sistem za evalvacijo pedagokega dela uiteljev v osnovnih in srednjih olah. Gre za kompleksno nadgradnjo 1KA za specifine potrebe ocenjevanja pedagokega dela. V tam namen je razvita hierarhija sedmih nivojev, po katerih se nato lahko kreirajo in izvajajo ankete ter nato tudi prikazujejo, analizirajo in agregirajo rezultati.
 
  • Za potrebe raziskovalnega dela CDI so bili razviti posebni moduli za analizo kvalitete anketnih podatkov. V tem okviru se preverjajo hitrosti in odgovorjena oziroma vpraanja, kar je osnova za izraun indikatorjev kvalitete anketnega procesa (npr. AAPOR stopnje odgovorov).
 
  • Za potrebe administrativnega dela je izdelan vmesnik, ki nudi podporo delovnemu procesu (npr. prijava in obravnava pripombe, naroilnice ipd.)
 
  • V okviru projekta SAFE je bila izvedena specifina nadgradnja, ki podpira administrativni proces zbiranja in prijavljanja na izobraevalne seminarje ter spremljajoe alociranje predavateljev.
 
  • Za potrebe RC33 je bil razvit poseben modul, ki omogoa preverjanje, ali je doloen uporabnik e vpisan v doloeno bazo ali ne. Razvito je bilo avtomatsko obveanje o tej informaciji.
 
  • Mobilna aplikacija za kreiranje enostavnih anket z mobilnim telefonom omogoa kreiranje anket v realnem asu (npr., na sestanku, na dogodku); v tem okviru gre predvsem za podporo glasovanju in enostavnim evalvacijam.