Sploni pogoji

Sploni pogoji storitve spletnega anketiranja 1KA pomenijo nabor pogojev, ki jim morajo uporabniki upotevati pri uporabi storitve 1KA na intalaciji anketa.nijz.si. Gre za precej obiajne pogoje pri tovrstnih storitvah. Pri tem velja upotevati tudi sicernje pogoje uporabe 1KA in loevati uporabo 1KA na intalaciji anketa.nijz.si od morebitne od lastne namestitve aplikacije 1KA. Del splonih pogojev uporabe so tudi Politika zasebnosti, Politika pikotkov in Antispam politika,

 

I. SPLONO


Z registracijo na spletnem mestu anketa.nijz.si postanete uporabnik storitev, ki jih omogoa 1KA, kjer lahko izdelujete spletni vpraalnik in na tej osnovi zbirate anketne podatke.  Z registracijo eksplicitno potrjujete, da ste seznanjeni s temi splonimi pogoji, da z njimi soglaate ter da vas njihove dolobe zavezujejo. Upravitelji in lastniki spletne strani 1ka.si si pridrujemo pravico do spreminjanja ali posodabljanja splonih pogojev kadarkoli in iz katerihkoli razlogov.


Registracija

Za uporabo storitev spletnega mesta 1ka.si je potrebno opraviti registracijo. Obvezen element je email naslov, ki mora biti celoten as trajanja uporabe teh storitev veljaven, pravilen in auren. Upravitelji in lastniki spletnega mesta 1ka.si se zavezujemo, da emaila ne bomo uporabljali, razen za namene (a) registracije, (b) storitev 1KA, ki jih potrebuje sam uporabnik (npr. poiljanje email vabil v anketo, avtomatska obvestila uporabniku o dostopu do ankete ipd.), (c) enkratnega vabila v evalvacijsko anketo za potrebe razvoja 1KA in (d) letno obvestilo o nadgradnjah in izobraevanju (od esar pa se lahko uporabnik v svojem profilu tudi odjavi). Poleg tega lahko v skladu z zakonodajo osebne podatke zahtevajo pravosodni organi.
 

Uporaba za zakonite dejavnosti in na zakonit nain

Kot uporabnik spletnega mesta 1ka.si se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite dejavnosti ali v nasprotju s temi splonimi pogoji. Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na nain, ki bi lahko pokodoval, onemogoil, preobremenil ali kakorkoli drugae kodil informacijskemu sistemu, ki ga uporablja 1KA.si, prav tako pa ni dovoljeno onemogoanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom spletnega mesta 1KA.si ter pridobivanje nepooblaenega dostopa do katere koli storitve spletnega mesta 1KA.si.

 

II. VARNOST IN DOSTOPNOST PODATKOV


Varnost podatkov

Komunikacija med uporabniki in spletnim mestom 1ka.si poteka prek standarda SSL (Secure Socket Layer), ki s pomojo ifriranja zagotavlja, da do podatkov ne morejo dostopati tretje osebe. Poleg tega se varnostno obutljivi podatki, kamor spadajo uporabnika gesla, v bazi 1ka.si shranjujejo v ifrirani obliki. 


Hramba in dostopnost anketnih podatkov

Storitev 1ka.si na strenikih v Sloveniji trajno hrani in arhivira vse ankete uporabnikov, ki imajo za svoje ankete izkljuno pravico do uporabe zbranih anketnih podatkov. Podatki se hranijo pri profesionalnem ponudniku, ki upoteva najvije standarde glede napajanja, varovanja itd. Vsi podatki (vsak klik vsake ankete posebej) se sproti vzporedno shranjujejo na sekundarnem streniku (na drugi lokaciji). Poleg tega se dnevno izvajajo varnostne kopije na zunanje enote, zato je teoretino skoraj nemogoe in se tudi e ni zgodilo, da bi kak podatek izginil.

Za zagotavljanje zanesljivosti delovanja 1KA se hranijo strenike dnevnike datoteke, ki beleijo napake v izvajanju procesov, in dnevnike datoteke dostopov, ki vsebujejo as, IP naslov, vrsto brskalnika, ciljno datoteko na streniku in izid zahteve (uspeno, neuspeno). Dnevnike datoteke ne omogoajo identifikacije anketnih odgovorov, saj se shranjujejo loeno od uporabnikih in anketnih podatkov.

V primeru, da uporabnik po lastni krivdi izbrie anketne podatke, se enostavno restavriranje (za preproste primere) lahko izvede brezplano. Ali gre za preprost primer, se ugotavlja za vsak primer posebej. Vse oblike nestandardnega restavriranja podatkov (npr. dolgotrajni primeri selektivnega brisanja, povrnitev obstojeih podatkov na tono doloeno asovno toko), kjer je potrebna pomo programerjev, je mono po dogovoru v skladu s cenikom dodatnih storitev 1KA.

Pri 1ka.si uporabljamo orodja za merjenje dostopnosti strenikov, kar pomeni, da je nae osebje nemudoma obveeno v primeru, da strenik ne bi bil dostopen ali da bi bilo njegovo delovanje kakorkoli upoasnjeno. 


Hramba in dostopnost uporabnikih raunov in anket

Tudi uporabniki rauni, skupaj z uporabnikovimi anketami, se trajno hranijo in arhivirajo na strenikih pri profesionalnem ponudniku v Sloveniji. To pomeni, da posamezni uporabniki raun ostane shranjen v bazi, tudi e je uporabnik dlje asa neaktiven. Prav tako velja, da ankete ostanejo shranjene tudi po tem, ko niso ve aktivne in se podatki ne zbirajo ve.


Uporabnikova odgovornost pri varovanju uporabnikega imena in gesla

Kot uporabnik spletnega mesta 1ka.si ste odgovorni za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vaega uporabnikega rauna. Odgovorni ste, da uporabljate geslo, ki je z vidika varnosti dovolj kompleksno, in da to geslo shranjujete na varni lokaciji.

V primeru, da storitev uporabljate na javnih raunalnikih ali raunalnikih, ki so dostopni ve osebam, vam priporoamo, da ne shranjujete svojega uporabnikega imena, gesla in ostalih podatkov. Ob vsakrni nepooblaeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do nepooblaene uporabe prilo, morate o tem nemudoma obvestiti upravitelje in lastnike spletnega mesta 1ka.si.

Upravitelji in lastniki spletnega mesta 1ka.si nismo odgovorni za kakrnokoli izgubo ali kodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaene uporabe vaega rauna, gesla ali drugih podatkov.

Pikotki

Za delovanje prijave v sistem izdelave anket na 1KA.si so nujni pikotki. Pri osnovni prijavi se privzeto uporabljajo sejni pikotki, ki se ob koncu seje pobriejo. Na zahtevo uporabnika se lahko uporabijo trajni pikotki, da si sistem zapomni uporabniko ime in geslo. V tem primeru (kot tudi v primeru Google alI Facebook prijave) je uporabnik v skladu z ZEKom-1 obveen o tem, da se bodo naloili pikotki in ima monost, da jih zavrne. Ve o tem si preberite v Politiki pikotkov.

 

III. VAROVANJE ZASEBNOSTI IN AVTORSKE PRAVICE

S tem, ko sprejmete pogoje uporabe 1KA, se zaveete, da boste upotevali tudi vse pogoje, navedene v Politiki zasebnosti >>.

Na spletnem mestu 1KA.si je prepovedano kakrnokoli zbiranje osebnih podatkov v nasprotju z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Uporabnikom priporoamo, da anketna vpraanja sestavijo tako, da v podatkovno bazo uporabniki spletne ankete ne bodo mogli vnaati osebnih podatkov. 


Avtorske pravice in intelektualna lastnina

Z izdelavo ankete v okviru storitve 1KA ste njen avtor in imate pravico do njene uporabe, pravico do redistribucije ankete pa imajo le osebe, ki jim dodelite dostop do ankete. S tem, ko ste avtor ankete, v celoti odgovarjate za njeno vsebino in pri vpisu, ali posredovanju kakrnihkoli informacij ali podatkov, zlasti anketnih vpraanj, na spletno mesto 1ka.si jamite, da imate pravico do uporabe teh informacij in podatkov oz. ste lastnik ustreznih avtorskih pravic za objavo teh informacij in podatkov.

 

IV. NEELENA KOMUNIKACIJA

S sprejetjem pogojev uporabne storitve 1KA.si pristanete, da boste upotevali tudi vse pogoje, ki so navedeni v Antispam politiki >>.

Uporabnik lahko e-mail vabila k sodelovanju v raziskavi poilja le naslovnikom, za katere je razvidno, da so na neki veljaven nain pristali na to. Uporabnik se zavee, da z uporabo storitve 1KA.si za poiljanje taknih sporoil ne bo iril neelenih vsebin, da bo pri poiljanju vedno uporabljal veljaven e-mail naslov poiljatelja, da bo uporabnikom omogoal odjavo od prejemanja vabil in da sistema za poiljanje vabil ne bo uporabljal v namene neposrednega trenja ali prodaje.

S sprejetjem pogojev pristanete tudi na to, da sta prepovedana objava in sporoanje vsebin, ki so aljive, spadajo v definicijo sovranega govora (297. len Kazenskega zakonika) ali so glede na veljavno zakonodajo kako drugae nelegalne. Za vso vsebino, ki jo uporabnik s pomojo storitve 1KA na kakren koli nain objavi ali sporoa, odgovarja uporabnik sam.

 

V. IZKLJUITEV ODGOVORNOSTI

Upravitelji in lastniki spletnega mesta 1KA.si ne odgovarjamo za uporabnike vsebine ter katerekoli druge informacije ali podatke, objavljene na spletnem mestu 1KA.si s strani uporabnikov. Upravitelji spletnega mesta 1KA.si se zavezujemo, da bomo zagotovili vse razumne ukrepe, da podatki, ki niso namenjeni javnemu prikazu, ne bodo dostopni tretjim osebam in javnosti ter da bodo podatki ustrezno varovani pred nepooblaeno zlorabo ali izgubo.

Kljub temu upravitelji 1KA.si ne dajemo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpololjivosti, pravoasnosti in tonosti naih storitev programske ali strojne opreme. Vse storitve so na voljo “takne, kot so,” brez kakrnekoli garancije. Upravitelji 1KA.si zavraamo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi storitvami ter v nobenem primeru ne prevzemamo odgovornosti za kakrnokoli neposredno, posredno, posledino ali kakrnokoli drugo kodo (vkljuno s kodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobika), ki izhaja ali je kakorkoli povezana z uporabo ali delovanjem spletnega mesta 1KA.si in njegovih storitev oziroma z nezmonostjo uporabe spletnega mesta ali njegovih storitev.

Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo upravitelji 1KA.si, bodo razkriti samo, e je taka obveznost doloena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodii ali drugimi dravnimi organi zaite in uresnievanje zakonitih interesov 1KA.si.

Uporabniki spletnega mesta 1KA.si izjavljajo, da so seznanjeni z dejstvom, da v primeru, da nimajo vseh ustreznih dovoljenj za uporabo in obdelavo vnesenih podatkov (zlasti anketnih vpraanj) in vseh ustreznih dovoljenj za obdelavo osebnih podatkov, prekrkovno in kazensko odgovarjajo v skladu z dolobami Zakona o varstvu osebnih podatkov ter Kazenskega zakonika. Uporabniki spletnega mesta 1KA.si izjavljajo, da v primeru lane izjave o obstoju dovoljenj za uporabo in obdelavo zgoraj navedenih podatkov, prevzemajo vso pravno odgovornost in vse pravne posledice, ki bi nastale kot posledica neobstoja teh dovoljenj.


Poseganje v anketni proces

Uporabnike vsebine so last uporabnikov in zanje odgovarjajo sami. Upravitelji in lastniki spletnega mesta 1KA.si nismo odgovorni za te vsebine in vanje ne posegamo, niti jih nikoli ne pregledujemo. Izjeme so naslednje:

  1. Ko imamo za to eksplicitno pronjo in odobritev uporabnika (npr. npr. metodoloka pomo, reevanje tehninih teav).
  2. Ko smo s strani respondentov ali tretjih oseb eksplicitno opozorjeni, da so doloene  vsebine v anketi aljive, opolzke, krijo zakonodajo (posebej avtorsko), krijo priujoe splone pogoje, politiko zasebnosti ali antispam politiko, ter e so kako drugae neprimerne.  V tem primeru si pridrujemo pravico, da uporabnika pozovemo za dostop do vsebin in za pojasnilo. e uporabnik ne sodeluje, ocenimo pa, da so obtobe resne in utemeljene, upravitelji uporanbika obvestimo, da bomo do ankete dostopili v fuknciji tehninega administratorja. e na tej osnovi ocenimo, da so vsebine dejansko neprimerne, uporabnika pozovemo, da jih umakne,  sicer jih lahko po lastni presoji briemo, premikamo ali urejamo sami. Prav tako ustrezno ukrepamo v okviru policijske preiskave ali sodne odlobe. (Dodati velja, da spletnem mestu 1ka.si doslej take intervenicije e nikoli niso bile potrebne).

 

VI. KONNE DOLOBE


Del splonih pogojev uporabe so tudi Politika zasebnosti, Politika pikotkov in Antispam politika, ki jih morate prav tako razumeti in sprejeti, e se strinjate s temi splonimi pogoji.

Za reevanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s spletnim mestom 1KA.si, za katere so e bile izrpane vse ostale izvensodne monosti sporazuma, je pristojno Okrono sodie v Ljubljani.

S klikom na gumb 'Strinjam se ' uporabnik potrjuje, da je prebral vsebino teh splonih pogojev in da se z njimi strinja. Sprejemanje teh pogojev se teje tudi za osebno privolitev posameznika po 1. odstavku 8. lena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

 

Ljubljana, 2011

Posodobljeno: oktober 2014