Orodja za spletne ankete

 

Tehnoloko gledano je spletna anketa obiajna spletna aplikacija. Zato je tudi storitev izdelovanja spletnih anket v najirem smislu podobna izdelovanju drugih spletnih aplikacij.

Pri izdelovanju spletnih anket obstaja nekaj alternativnih monosti, in sicer:

 • izvajanje spletne ankete na streniku (server) ali pri uporabniku (client),
 • samostojna izdelava spletne ankete ali izdelava s pomojo orodij za oblikovanje spletnih anket,
 • izdelava z uporabo naprednih tehnologij JavaScript in Flash, ki sicer omogoata vejo interaktivnost, a jih uporabniki raunalnik pri respondentu ne omogoa vedno,
 • izdelovanje spletne ankete on-line (na spletu) ali off-line.

Danes obstaja na stotine profesionalnih orodij za izdelovanje spletnih anket. Na spletni strani WebSM je urejenih okoli 400 najpogostejih orodij, ki so uporabniku na voljo predvsem v anglekem jeziku.

Crafword (2006) strukturira razvoj orodij (WSS - web survey software) za spletne ankete v tri faze, in sicer:

 1. WSS 1.0 - Specifina orodja posameznih programerjev, ki so z nekaterimi standardnimi komponentami (lupinami) omogoila hitreje izdelovanje anket. Gre predvsem za orodja iz zaetka in sredine 90-ih let prejnjega stoletja, katerih znailnost je bila predvsem, da jih je lahko uporabljal zgolj ali predvsem samo avtor (programer).
 2. WSS 2.0 - Spletna orodja za mnoino uporabo se razvijejo sredi in predvsem konec 90-ih let. Veinoma so to off-line orodja, ki so omogoala izdelavo vpraalnika na osebnem raunalniku, nakar se je vpraalnik prenesel na splet. Gre za programe, ki so jih za lastne potrebe izdelale specializirane organizacije, pa tudi za programe, ki so jih za komercialno uporabo izdelale profesionalne programerske hie, specializirane za podporo zbiranju podatkov.
 3. WSS 3.0 - Napredna orodja z visoko dodano vrednostjo, z nadvse elaborirano arhitekturo, z razvitimi splonimi funkcionalnostmi, s podrobno podporo posebnostim spletnega vpraalnika in z napredno podporo za upravljanje z vzorcem ter z zbranimi podatki. Pomembna znailnost tretje generacije je tudi specifien razvoj in prilagoditev podroju uporabe.

K temu lahko dodamo e oceno o naslednji fazi, v kateri se trenutno nahajamo:

 • WSS 4.0 - Integracija in interakcija. Gre za orodja, ki v poveanem obsegu uporabljajo koncept Web 2.0 (v tehnolokem smislu to pomeni uporabo Ajax-a in JavaScript-a), kar omogoa razvijalcem spletnih vpraalnikov bistveno vejo fleksibilnost, interaktivnost in predvsem hitrost. S tem se izdelovanje spletnih vpraalnikov iz off-line naina vse bolj seli na splet (torej v on-line nain). Po drugi strani pa so orodja za spletne ankete v vse veji meri integrirana, in sicer v petih smereh:
 1. Integracija nainov anketiranja. Enotna in integrirana (spletna) podpora za kombiniranje razlinih anketnih metodologij: potno, osebno, spletno in telefonsko. Pri tem lahko respondent v isti anketi prehaja med razlinimi metodologijami anketiranja, tako v fazi vabil kot v fazi samega anketiranja.
 2. Integracija v vsebinsko podroje. Rezultati spletne ankete se za potrebe uporabnika avtomatsko procesirajo in integrirajo v informacijski sistem. Tu gre predvsem za potrebe marketinga, ravnanja s lovekimi viri (HRM), upravljanja s strankami (CRM), neposredno prodajo, organiziranje prireditev, itd.
 3. Integracija s spletnimi (online) statistinimi analizami. Gre za omogoanje naprednih statistinih analiz in grafinega prikazovanja rezultatov v samem orodju spletne ankete.
 4. Integracija spletnih anket za potrebe panelnega raziskovanja. Spletni paneli postajajo osrednji nain sodobnega zbiranja podatkov. Pri tem je potreben sofisticiran sistem podpore za rekrutiranje respondentov, za njihov nadzor, kontrolo kvalitete, nagrajevanje itd., predvsem pa za upravljanje s podatki posameznega respondenta (case management).
 5. Integracija v sorodne aplikacije za zbiranje in spletno (online) procesiranje podatkov. Gre predvsem za podporo priprave, organizacije, registracije in evalvacije prireditev, za izdelavo testov/kvizov, za podporo glasovanju, peticijam in volitvam, za evalvacijo in analizo uporabnosti spletnih aplikacij ipd.