Osnovna priporoila


Dandanes lahko s prijaznimi, zmogljivimi in brezplanimi orodji, kot je npr. 1KA, izdela spletno anketo prav vsak uporabnik interneta. Ker pa so za izdelavo kvalitetnih spletnih anket potrebna doloena znanja in izkunje, se hitro zgodi, da prihaja pri izdelavi anket do napak, ki niajo kvaliteto zbranih podatkov. V nekaterih primerih ima to lahko zelo neugodne posledice, saj se npr. na osnovi neustrezno zbranih podatkov postavljajo napane raziskovalne hipoteze, sprejemajo se napane (poslovne) odloitve ali pa se znatna sredstva uporabijo potratno, neoptimalno in neuinkovito.
 

Na osnovi tevilnih anket, ki so bile izdelane v orodju 1KA, kot tudi na osnovi ve desetletnih izkuenj pri izdelavi anket (lastne ankete, svetovanje, izobraevanje), so spodaj navedena najpomembneja priporoila oziroma najpogosteje napake pri izdelavi spletnega vpraalnika.
 

Ob tem se pojavlja vpraanje, kako zagotoviti, da se priporoila upotevajo in napake prepreijo. Nekatere napake je mono v celoti odkriti avtomatino (A3), nekatere skoraj v celoti oziroma veinsko (A2), nekatere le delno oziroma manjinsko (A1), nekaterih pa sploh ne (A0). Orodje 1KA sicer e omogoa avtomatsko odkrivanje velikega tevila problemov, nekatere reitve pa so e v delu in preverjanju. 
 

Poleg avtomatske evalvacije je pogosto potrebna tudi dodatna evalvacija. V primeru (A3), ko doloen problem v celoti odkrijemo avtomatino (npr. preveliko tevilo podvpraanj v bloku), ekspertna evalvacija sicer ni potrebna (X0). Ker pa ima avtomatsko pregledovanje doloene omejitve, je pogosto potrebno, da doloen vidik vpraalnika nekdo dodatno pregleda. Enostavne primere sicer lahko reimo e zgolj z nekaj ve pozornosti (X1), kar lahko izvede vsakdo, ki ga vkljuimo v evalvacijo. e ta oseba upoteva osnovna navodila za izdelavo anketnega vpraalnika, je to seveda e bistveno bolje (X2). Za zahtevneje anketne probleme pa je smiselno vkljuiti strokovnjaka (X3), ki se s tem ukvarja in ima na tem podroju znanje in predvsem izkunje (za pomo se lahko obrnete na help@1ka.si).

 

 1. Uporaba oblike vpraanja, ki dovoljuje ve odgovorov, ko to ni smiselno..
 2. Uporaba odgovorov DA/NE namesto vpraanj na skali. 
 3. Vpraanje ima ve kot eno dimenzijo.
 4. Preve podvpraanj v bloku in preve vpraanj na eni strani.
 5. Neizkorianje filtriranja oziroma pogojev.
 6. Neizkorianje sluajnostnih skupin. 
 7. Zaetek ankete z neprimernimi vpraanji.
 8. Zapletene in neprimerne lestvice odgovorov.
 9. Preostro ali preblago postavljeno vpraanje.
 10. Preve ali premalo opomnikov..
 11. Pomanjkljive monosti odgovorov.
 12. Prepodrobne skale.
 13. Neustrezna uporaba odprtih odgovorov.
 14. Neupotevanje e izdelanih vpraanj iz drugih anket.
 15. Premajhna strukutiranost vpraalnika.
 16. Prepodrobna vpraanja.
 17. Neustrezno loevanje manjkajoih odgovorov.
 18. Neprevidnost pri grafiki in multimediji
 19. Premajhna pozornost pravicam in zadovoljstvu respondenta.
 20. Neupotevanje splonih nael jezika in oblike vpraanja
 21. Neupotevanje splonih nael spletnega nastopa.
 22. Neupotevanje splonih nael druboslovnega raziskovanja.
 23. Logine in tehnine napake v vpraalniku
 24. Kako dolga naj bo moja anketa?
 25. Kaj pomeni kompleksnost ankete?
 26. Priporoilo za sestavo uvodnega nagovora