Pogosta vpraanja

Vpraanje Kdo razvija 1KA in zakaj?
Odgovor


Orodje razvijajo raziskovalci Centra za druboslovno informatiko (CDI), ki so izvajali ene izmed prvih raziskav spletnih anket (leta 1996) in so ena od vodilnih skupin za anketno metodologijo. V tem okviru je potekala tudi koordinacija EU projekta okvirnega programa WebSM.org, ki je v letih 2002-2004 nadgradil osrednjo globalno informacijsko toko za spletno anketiranje, kar CDI vzdruje e od leta 1998.

 

Orodje zato slui predvsem raziskovalnemu procesu, saj omogoa izvajanje metodolokih eksperimentov. V tem okviru je potekal tudi temeljni projekt ARRS o integraciji spletnih anket v verjetnostne vzorce.

 

Razvoj je umeen tudi v pedagoke aktivnosti Katedre za druboslovno informatiko in metodologijo Fakultete za drubene vede (Univerza v Ljubljani), ki v Sloveniji izvaja osrednje akademsko izobraevanje za podroje anketnega zbiranja podatkov in druboslovne metodologije. Orodje je zato integrirano tudi v izobraevalni oziroma pedagoki proces FDV.

 

Letno organiziramo tudi dogodek Dan spletnega anketiranja, ki ga obiskujejo udeleenci iz javnega sektorja (vkljuno z izobraevalnimi in raziskovalnimi intitucijami) in tudi iz podjetij, medijskih hi in PR agencij.

 

V ostalem lahko orodje - dokler s tem ne pride do tehninih preobremenitev strenika - prosto (vendar v skladu s pogoji uporabe) uporabljajo tudi ostali zunanji uporabniki.

 

Povezave:

Uvajanje v 1KAUporaba in prilagoditve
Print

Pogosta vpraanja (110)