Pogosta vpraanja

Vpraanje Ali 1KA omogoa izdelavo ve razlinih verzij vpraalnika, nato pa za vsakega respondenta sluajno izbere eno izmed verzij?
Odgovor

 

Izdelava veih verzij vpraalnika je mogoa in hkrati zelo priporoljiva, saj je to eden izmed glavnih neizkorienih potencialov orodja 1KA (najpogosteje napake pri izdelavi anket >>).

 

Razline verzije vpraalnika lahko pripravimo na dva naina. Odvisno je od tega, ali elimo podatke razlinih verzij vpraalnika zbirati loeno ali skupaj v eni sami bazi.

 

1. Podatke razlinih verzij vpraalnika zbiramo skupaj v 1 bazi

Razline verzije vpraalnika kreiramo znotraj ene ankete, loimo pa jih z uporabo IF stavkov (pogojev). Za vsako verzijo vpraalnika naredimo nov pogoj (v ta pogoj vstavimo vsa vpraanja doloene verzije), kjer za spremenljivko izberemo 'Nakljune skupine' in potem doloimo 'tevilo skupin' (npr. 2, e elimo imeti 2 skupini), nato pa doloimo katera skupina dobi to verzijo oz. ta del vpraalnika (npr. 1 in 2). Pogoj deluje na zaporedno tevilko respondenta (recnum) z uporabo celotevilskega deljenja po modulu in ostanka, tako dobi vsak respondent samo 1 verzijo vpraalnika. Ve si poglejte v prironiku Izdelava podvzorcev: sluajna polovica vzorca dobi eno vpraanje, druga polovica pa drugo.

 

2. Podatke razlinih verzij vpraalnika zbiramo loeno

V tem primeru za vsako verzijo vpraalnika kreiramo povsem svojo loeno anketo oz. anketo kopiramo z ikonico 'Kopiraj anketo', ki se nahaja v desnem kotu nad vpraalnikom. Nato kreiramo e 1 (meta) anketo, ki jo bomo poslali respondentom. V tej anketi izklopimo uvodno stran (Uvod), nastavimo pogoje IF z uporabo 'Nakljune skupine', enako kot v prejnjem primeru. Znotraj vsakega pogoja pa naredimo vpraanje tipa Nagovor, ki poleg nagovora vsebuje tudi povezavo na eno od podanket.

 

 

Povezave:

 

 

Print

Pogosta vpraanja ()