Prironiki

Naslov Priporoila za sestavljanje vpraalnika
Vsebina

 

Ker anketni vpraalnik predstavlja va stik z respondentom, je zelo pomembno, kako vpraate. V mislih imejte naslednje:

1. Sestavljanje lastnih vpraanj pomeni ve svobode, tako pri formulaciji kot pri obliki. Se pa pri tem pojavijo dvomi o objektivnosti, zanesljivosti (v kolikni meri s ponovljenim merjenjem dobimo v enakih pogojih in na istih enotah enake rezultate) in veljavnosti (ali sploh merimo tisto, kar smo nameravali meriti). Da bi se te tri komponente kar najbolj izboljale, je bilo razvitih veliko razlinih merskih lestvic in vpraalnikov. Preverite torej, e e obstajajo take, ki iejo elene informacije (npr. v knjinici).

2. Anketirancev ne silite k odgovorom (npr. obvezna vpraanja), temve predvsem preverjajte, e so respondenti podali informacije, ki ste jih iskali. Npr. e elite izvedeti letnico rojstva, omejite polje za odgovor tako, da je vanj mogoe vpisovati samo tirimestna tevila. Opozorilo naj tako samo opomni, da je bil podan podatek napaen in prosi za popravek, vendar naj ne onemogoa nadaljevanja. Slednje namre lahko pripelje do tega, da si respondenti izmislijo odgovore ali celo prenehajo z reevanjem.

3. Vsebina vpraanj naj bo enostavna in razumljiva. To pomeni izogibanje argonskim, slengovskim ter tudi preve strokovnim besedam. Izogibajte se vpraanj, ki imajo ve kot eno dimenzijo.

4. Vrstni red vpraanj je zelo pomemben:

 

  • Vrstni red naj bo logien. Npr. vpraanja o dogodkih naj se ujemajo z vrstnim redom dogodkov, vpraanja o vrednotenju neke izkunje naj sledijo vpraanjem o opisovanju te izkunje itd.

 

  • Vpraanja, ki se nanaajo na isto temo, naj si sledijo. Neprestano menjanje tem zmanjuje verjetnost, da bodo odgovori dobro premiljeni. e so vpraanja organizirana po tematiki, se anketiranec lahko osredoto na samo eno tematiko naenkrat.

 

  • Teme (in vpraanja) naj si sledijo od tistih, ki so za anketirance najbolj pomembne, do tistih, ki so za anketirance najmanj pomembne. Raziskave namre kaejo, da ankete, ki obravnavajo teme, ki so za respondente pomembneje, dosegajo vije stopnje odgovorov.

 

  • Obutljiva (teka) vpraanja naj bodo bolj na koncu, saj noete, da bi anketiranec zaradi teh vpraanj prekinil izpolnjevanje vpraalnika e na zaetku.

 

  • Demografska vpraanja so navadno na koncu vpraalnika.

 

  • Vpraanja s podobnimi deli naj bodo skupaj – npr. vpraanja z isto lestvico naj bodo postavljena skupaj. Na ta nain zmanjamo kognitivno breme anketiranca.
     

5. Prvo vpraanje naj bo primerno za vsakogar (izjema je le takrat, kadar elimo s prvim vpraanjem ugotoviti "primernost" anketiranca), in sicer:

 

  • Naj bo enostavno, da ga bodo anketiranci prebrali, razumeli in nanj odgovorili v nekaj sekundah. To ni mesto za dolga vpraanja z veliko monimi odgovori ali za odprta vpraanja.

 

  • Naj bo zanimivo, saj se s tem povea verjetnost, da bo anketiranec sodeloval v anketi.


6. Merske lestvice naj bodo konsistentne skozi celotno anketo. e ste uporabili lestvico od 1 do 5, naj to velja v celotni anketi. Konsistentno naj bo tudi poimenovanje najvijih oz. najnijih vrednosti (npr. naj bo 1 povsod najmanje strinjanje in 5 najveje strinjanje ali obratno).

7. Pozorni bodite pri sestavljanju prve in zadnje strani vpraalnika. Prva stran naj predvsem motivira anketirance, zato nanjo ne postavljajte navodil. Zadnja stran naj bo enostavna; obiajno vkljuuje zahvalo.


8. Doloite, kateri tip vpraanja je najbolji za posamezno vpraanje.

 

9. e je v anketi veliko vpraanj, naj ima tudi ve strani, saj preve premikanja po posamezni strani ("scrolling") ni zaeleno. Prav tako ni priporoljivo, da je na eni strani samo eno vpraanje, saj to podalja as reevanja anket in hkrati povea monost, da respondenti prenehajo z odgovarjanjem.


10. Uporabljajte vejitve in preskoke, e je to potrebno. Nikar v anketo ne vkljuite teksta v smislu »e sta na vpraanje Q1 odgovorili z 'da ', potem odgovorite na vpraanje Q2, sicer pa pojdite direktno na vpraanje Q3«.

11. Preverite, e ste vkljuili vse mone odgovore pri zaprtih tipih vpraanj. e niste prepriani, uporabe monost »drugo«.

 

Povezave:

 

Print

Prironiki (120)