Prironiki

Naslov Statusi enot, ustreznost, veljavnost in manjkajoe vrednosti
Vsebina

 

a) Konni statusi enot in neodgovor enote ('unit nonresponse')

 

Ankete, ki so izpolnjene bodisi v celoti (status 6) bodisi delno (status 5, kjer respondenti niso prili do konca ankete), se v analizah imenujejo tudi USTREZNE ANKETE (enote). Gre za ankete, ki vsebujejo vsaj nekaj odgovorov respondentov. Pri tem so seveda izloene prazne ankete oz. ogledovalci - ankete, kjer si je respondent vpraalnik le ogledal in ni odgovoril na nobeno vpraanje.

 

Pri vseh drugih statusih (0, 1, 2, 3, 4) in pri ogledovalcih (prazne ankete) v anketi ni nobenega odgovora respondentov in so za vsebinsko analizo to NEUSTREZNE ANKETE (enote), zato so iz statistinih analiz privzeto izkljuene. Lahko pa so relevantne za analizo neodgovorov in procesa odgovarjanja.

 

V analizo so torej privzeto vkljueni le statusi 5 in 6 - delno in v celoti izpolnjene ankete (brez praznih anket). S klikom na 'Statusi' v zavihku 'PODATKI', lahko v analizo vkljuite tudi druge statuse (poleg 5 in 6). Tu ima 1KA ima zelo podrobno razdelane statuse enot, ki so predstavljeni z naslednjimi vrednostmi odgovorov:


 

 • E-pota - ni poslana: osebi ni bila poslana elektronska pota - '0'.

 

 • E-pota - neodgovor: oseba ni odgovorila na vpraalnik, ki je bil sicer poslan na elektronski naslov, zato se izpie vrednost '1'.

 

 • E-pota - napaka: pri poiljanju vpraalnika na elektronski naslov je prilo do napake, izpie se vrednost '2'.

 

 • Klik na nagovor: oseba je kliknila samo na nagovor (vabilo v anketo), nato pa je anketo zapustila in ni kliknila niesar ve. Oitno je nagovor ni preprial ali pa sploh ni imela namena izpolnjevati ankete - '3'.

 

 • Klik na anketo: oseba je po nagovoru kliknila e na zaetek ankete, torej na prvo vpraanje, vendar nanj ni odgovorila, niti ni ve nadaljevala z drugo stranjo. Razen teh dveh klikov oseba ni izvedla nobene druge akcije - '4'.

 

 • Delno izpolnjena anketa: oseba je izpolnila anketo le delno; odgovorila je vsaj na eno vpraanje ali nekaj vpraanj (lahko tudi na vsa vpraanja do same prekinitve), nato pa zapustila in prekinila anketo (torej ni prila do gumba KONEC) - '5'.

 

 • Prazna delno: e je oseba anketo prekinila, ne da bi karkoli odgovorila, imamo prazno anketo, ki je bila zapuena pred koncem - '5l'.

 

 • Konana anketa: oseba je prila do konca ankete in pri tem odgovorila vsaj na eno vpraanje, lahko tudi na vsa - '6'.

 

 • Prazna v celoti: e je oseba preklikala celo anketo, ne da bi karkoli odgovorila, in prila do gumba KONEC, imamo v celoti prazno anketo - '6l'.

 

 • neznan status ankete ima doloeno vrednost - 'null'.
   

e je respondent zgolj klikal preko ankete in si jo ogledoval, ne da bi kdaj kaj odgovoril (ogledovalec ali 'lurker'), ima torej posebno oznako, ki lahko nastane le pri statusih 5 in 6. e je respondent preklikal celo anketo in priel do konca (formalno torej status 6), vendar ni odgovoril na nobeno vpraanje, gre za v celoti prazno anketo (6l). V tem primeru imajo (glej spodaj - neodgovor spremenljivke) vsi odgovori vrednost  "-5". e pa je respondent prazno anketo preklikal (ne da bi odgovoril) le delno - in ima zato anketa formalno status 5 (delno odgovorjena anketa), kjer vsa vpraanja dobijo prazno vrednost "-5" - nato pa je anketo prekinil/zapustil (vrednosti odgovorov od tam naprej so zato "-3"), potem imamo prazno in prekinjeno anketo (5l).

 

 

b) Vrednosti za neodgovor spremenljivke ('item nonresponse')

 

V primeru, da respondent ne odgovori na doloena vpraanja, se avtomatino generirajo naslednje vrednosti:

 

 • oseba, ki je sicer odgovarjala na anketo, ni pa odgovorila na doloeno vpraanje, ima pri tem neodgovorjenem vpraanju vrednost  '-1'.

 

 • oseba ni odgovorila na doloeno vpraanje zaradi vstavljenega pogoja, torej e je bilo vpraanje namenjeno samo osebam enskega spola, se je pri osebah mokega spola izpisala vrednost '-2'.

 

 • e je oseba prekinila z reevanjem vpraalnika, se za vsa nadaljnja vpraanja izpie vrednost  '-3'.

 

 • e je bilo vpraanje dodano ele, ko je oseba e odgovorila na vpraalnik, se za to vpraanje zapie vrednost '-4'.

 

 • oseba, ki ni odgovorila na nobeno vpraanje, ne glede na to, ali je vsebino preklikala do konca vpraalnika, ali pa je vmes e zaprla anketo, ima vrednost '-5'.

 

 

c) Veljavne in manjkajoe oz. nevsebinske vrednosti respondenta (angl. 'valid' in 'missing responses')

 

Manjkajoe oz. nevsebinske vrednosti odgovorov (opisane v toki b zgoraj) imajo v bazi negativne vrednosti in so iz analiz privzeto izloene (lahko jih sicer dodatno vkljuite), njihove vrednosti pa si lahko ogledate v frekvencah - opisnih statistikah kot MANJKAJOE VREDNOSTI. Poleg manjkajoih vrednosti se v nekaterih analizah (npr. pri izraunu povpreja) ne upoteva tudi nekaterih drugih manjkajoih odgovorov.  Respondentom namre lahko ponudite tudi eksplicitno monost, da izberejo naslednje monosti:

 

 • ne vem (-99): oseba ne pozna odgovora na vpraanje;

 

 • zavrnil (-98): oseba je zavrnila odgovoriti na vpraanje;

 

 • neustrezno (-97): oseba je odgovorila z neustreznim odgovorom.


Skupaj z ostalimi manjkajoimi vrednostmi (oznaene z negativnimi vrednostmi -1, -2, -3, -4, -5), predstavljajo odgovori ne vem, zavrnil, neustrezno, ostalo (-99, -98, -97, -96) neveljavne odgovore, ki se v statistinih analizah privzeto ne upotevajo. Analizirajo se zgolj VELJAVNE VREDNOSTI (torej veje od ni).


Oznaevanje vseh zgoraj navedenih negativnih vrednosti je zelo pomembno, ker se take vrednosti ne upotevajo pri nekaterih analizah (npr. povpreje). e elite spremeniti privzeto obravnavo manjkajoih vrednosti, to storite v zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Manjkajoe vrednosti'.


Obiajne vrednosti odgovorov kategorialnih spremenljivk (privzete vrednosti so 1, 2, 3, 4, 5 ...) lahko spreminjate pred zbiranjem podatkov v naprednem urejevalniku vpraanja (ikona za napredno urejanje posameznih kategorij vpraanja).

 

 

d) Rekodiranje odgovorov

 

e elite spremeniti vrednosti e zbranih odgovorov, to storite v urejanju vpraanja s klikom na potrdilno polje 'Uredi vrednosti odgovorov' v zavihku 'Osnovno'. Tako lahko, npr. da imate vpraanja na lestvici 1-5, odgovor 'ne vem' pa ste oznaili z 8, vrednost 8 naknadno oznaite za manjkajoo vrednost 'ne vem'. Ta se nato obravnava enako kot 'ne vem' (-99), torej se je ne upoteva v izraunu povpreja.

 

 

Povezave:

Print

Prironiki (120)