Prironiki

Naslov Naela uporabe javne knjinice 1KA
Vsebina

1. Kakne so omejitve za uporabo vpraalnikov v javni knjinici 1KA? Ali lahko kdorkoli kopira in uporabi celoten vpraalnik, posamezne dele oz. vpraanja?


Vpraanja v javni knjinici so naeloma namenjena vsem registriranim uporabnikom 1KA za nekomercialno rabo, vendar je priporoljivo pred uporabo preveriti, e imamo osnovni vir, ali pri uporabi veljajo kake posebne omejitve. Naeloma velja, da se v primeru, ko osnovni vir ne navaja posebnih omejitev, upoteva naelo »Fair use«.

Spletno mesto 1KA namre vpraalnike in posamezna vpraanja posreduje kot zglede dobre prakse in uveljavljenih merskih instrumentov. Pri vseh vpraalnikih so v skladu z znanstveno prakso v nagovoru navedeni viri, po katerih so vpraalniki povzeti. Posebej je tudi navedeno, e ima vir neke izrecne omejitve oziroma avtorsko zaito. e v viru vpraalnika ni izrecno omenjenih omejitev, se vpraalnik lahko uporavlja za vse namene.

Od uporabnikov se priakuje, da tudi sami vpraalnike oz. dele vpraalnikov, ki so vzeti iz javne knjinice, ustrezno navajajo.

Za komercialno rabo je potrebno pravice dodatno preveriti pri originalnem viru, kar priporoamo tudi sicer.
 

2. Kaj pomeni naelo »Fair use«?

Naelo »Fair use« oz. slovensko »Potena uporaba« dovoljuje uporabo, kopiranje in reprodukcijo avtorsko zaitenih del za izobraevalne, tudijske ali raziskovalne namene, razen v primeru izrecno doloenih omejitev. V vsakem primeru pa velja, da je treba avtorja in vire ustrezno navajati.
 
3. Kako naj uporabnik navaja vpraalnik, ki ga pridobi v javni knjinici 1KA?


V splonem se od uporabnika priakuje, da izrecno navaja osnovni vir, tako da lahko vsak prepozna avtorja in lokacijo dostopa do vira. Uporabnik lahko vir navaja tako, kot so navedeni viri v javni knjinici 1KA – navaja naj ne glede na to, ali uporabi celoten vpraalnik ali samo posamezno vpraanje. Fakulteta za drubene vede za navajanje virov uporablja Chicago Manual of Style. Priporoamo pa tudi, da pri lastniku avtorskih pravic preverite, ali ima sam doloena natanna navodila navajanja virov.

Primer navajanja izvirnega vpraalnika 1KA:
1KA. 2015. Obrazec za lanstvo. Dostopno prek: https://anketa.nijz.si/admin/survey/index.ph (2. julij 2015).

Primer navajanja vpraalnika iz podatkovnega arhiva:
Hafner Fink, Mitja, Brina Malnar, Slavko Kurdija, Samo Uhan in Janez tebe. Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge dravljana in Ogledalo javnega mnenja [datoteke kodirne knjige]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in mnoinih komunikacij [izdelava], 2013. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv druboslovnih podatkov [distribucija], 2014. Dostopno prek: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm13 (2. julij 2015).

Primer navajanja vpraalnika iz znanstvene publikacije:
Diener, Ed, Robert A. Emmons, Randy J. Larsen in Sharon Griffin. 1985. The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment 49(1): 71-75.

Primer navajanja vpraalnika s spleta:
Ninamedia. 2015. Vox populi. Dostopno prek: http://www.ninamedia.si/arhiv.php (2. julij 2015).
 

4. Ali je 1KA pravno odgovorna za uporabo vpraalnikov neke druge organizacije, ki ne navaja oz. nepravilno navaja vire vpraalnika?


To podroje je s pravnega vidika zelo zapleteno. e bi neka druga organizacija posredovala vpraanja brez kakrnih koli informacij o avtorskih pravicah, potem bi veino odgovornosti morala prevzeti ta druga organizacija. Sicer pa bi lastnik avtorskih pravic vpraalnika lahko terjal vse, ki niso ustrezno navajali njegovega avtorskega dela.

Potrebno je izpostaviti tudi, da je pravno podroje intelektualne lastnine v razlinih dravah razlino urejeno. Nejasna je tudi pravna ureditev intelektualne lastnine samih merskih instrumentov in rezultatov, ki jih ti merski instrumenti dajejo. Zato svetujemo, da se vedno, kadar ste v dilemi glede uporabe tujega dela, o uporabi pozanimate pri lastniku avtorskih pravic.

Povezave:

Print

Prironiki - Prironiki (114)