Prironiki

Naslov Tip vpraanja Image Hotspot
Vsebina


V vpraalnik lahko vkljuite tip vpraanja 'Image Hotspot', ki ga najdete med oblikami postavitve pri vpraanjih tipa 'kategorija - en odgovor', 'kategorija - ve odgovorov' in 'tabela - en odgovor'. Vpraanje omogoa postavitev vpraanja v obliki slike, respondent pa odgovarja tako, da oznai eno ali ve tok oz. obmoij na sliki. 
 

Postavitev vpraanja Image Hotspot:
 • Vpraanje ustvarite tako, da najprej v naboru vseh vpraanj izberete tip vpraanja 'kategorija - en odgovor'.
 • Na desni strani v urejevalniku vpraanja pri 'Postavitev' izberete 'Image Hotspot'.
 • Preko ikone, ki se prikae znotraj vpraanja, naloite sliko.
 • V urejevalniku vpraanja se pojavi gumb Dodaj obmoje (pod Obmoja - Kategorije odgovorov).
 • Odpre se vam okno za urejanje obmoij, kjer lahko z uporabo levega klika na miki oznaite obmoje na sliki. Z uporabo desnega klika na miki lahko izbriete e vnesene toke obmoja. S pridranjem levega gumba na miki lahko premikate e vnesene toke obmoja. Ko ste zadovoljni z oblikovanim obmojem, vpiete ime obmoje in kliknete 'Potrdi'. Dodate lahko ve obmoij. 

Dodatne nastavitve:
 • Barva izbranega obmoja: doloite, kako naj se obarva obmoje, ki ga izbere respondent. 

 • Osvetljevanje: izberite tip osvetlitve oz. nain, kako so obmoja vidna ali nevidna respondentom.

  • Skrij: obmoje ni vidno;

  • Prikai: vsa nastavljena obmoja so vidna;

  • Prikai ob mouseover: obmoje se obarva, ko se z miko postavimo nad obmoje.  

 • Namig: izberite monosti prikazovanja namigov (odgovorov) z imeni obmoij.

  • Prikai ob mouseover: namig je viden, ko se z miko postavimo nad obmoje;  

  • Skrij: namig (odgovor oz. ime obmoja) ni viden. 


Primer ankete z uporabo vpraanja Image Hotspot >>


Povezave:
Print

Prironiki - Prironiki (114)