Prironiki

Naslov Razvranje oziroma rangiranje (ang. ranking)
Vsebina


'Razvranje' je poseben tip vpraanja, ki omogoa anketirancu razvranje kategorij odgovorov oziroma monosti po vrstnem redu glede na pomembnost postavke.

Rangiranje je sicer kognitivno zahtevno anketno vpraanje. Respondent obiajno ne zmore razvrstiti ve kot 5 do 10 kategorij. V primerjavi z alternativnim ocenjevanjem v tabeli (ang. rating scale) tudi nima vejih prednosti, ampak celo vrsto slabosti (ni mono izraunavanje povpreja, variance, izdelave multivariatnih analiz, primerjave, itd.). Razvranje uporabimo predvsem v situaciji, ko elimo toni vrstni red (pri tabeli ima lahko ve kategorij isto oceno), take primere sreamo pri nakupovalnih odloitvah in drugih problematikah izbire.

Avtor ankete lahko pri uporabi tipa vpraanja 'Razvranje' v nastavitvah izbira med naslednjimi tipi razvranja:

  • Prestavljanje, kjer respondenti doloeno tevilo monosti prestavijo z leve na desno.

  • Otevilevanje, kjer respondenti poleg vsake monosti vpiejo tevilo.

  • Premikanje, kjer respondenti monosti premikajo v navpini smeri.


Nastaviti je mono tudi tevilo monosti oziroma odgovorov, ki jih lahko respondent razvrsti.
 

 

Povezave:

Print

Prironiki (120)